KBC Kupon 4

Subfundusz funduszu Global Partners z siedzibą w Luksemburgu

Informacje podstawowe

Minimalny zapis 1000,00
Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (min. 1 – maks.7) 2

Profil inwestora

Dla osób, które

  • chcą otrzymać pewny kupon już w październiku 2011 r.,*
  • oczekują możliwości uzyskania cyklicznych zysków w trakcie trwania Subfunduszu,
  • nie chcą podejmować nadmiernego ryzyka inwestycyjnego,
  • oczekują ochrony kapitału w dniu zapadalności.**

Polityka inwestycyjna

KUPONY JUŻ W TRAKCIE INWESTYCJI*
PL KBC Kupon 4 to Subfundusz, który wypłaci inwestorom 9% kupon już po pierwszym okresie rozliczeniowym, w październiku 2011 r. Kolejne trzy kupony wypłacane będą w trakcie trwania inwestycji i będą zależeć od zachowania się koszyka 30 starannie wybranych spółek, przy czym każdy kupon wyniesie minimum 0% i nie więcej niż 10%.

JAK WYPŁACANE BĘDĄ ZYSKI

  • Kupon z Subfunduszu za pierwszy okres referencyjny (10.2010 - 09.2011) wyniesie 9% i wypłacony zostanie w październiku 2011 r.
  • Kupon za drugi okres referencyjny (10.2011 - 09.2012) wypłacony zostanie w październiku 2012 r. i wyniesie maks. 10%,
  • Kupon za trzeci okres referencyjny (10.2012 - 09.2013) wypłacony zostanie w październiku 2013 r. i wyniesie maks. 10%,
  • Kupon za czwarty okres referencyjny (10.2013 - 03.2015) wypłacony zostanie w ostatnim dniu roboczym kwietnia 2015 r. i wyniesie maks. 10%.

SPECJALNIE WYBRANE SPÓŁKI

W drugim, trzecim i czwartym okresie rozliczeniowym zysk zależeć będzie od zachowania się koszyka spółek, w skład którego wchodzą m.in.: Danone, Nestle, Vodafone, inne.

CHRONIMY TWÓJ KAPITAŁ**

PL KBC Kupon 4 to inwestycja z ochroną kapitału, dzięki której nawet w najbardziej negatywnym scenariuszu, Inwestor otrzyma na koniec inwestycji zwrot zainwestowanych do Subfunduszu środków. Opłata za nabycie tytułów uczestnictwa jest bezzwrotna.

Subskrypcja tytułów uczestnictwa trwała od 16 sierpnia 2010 - 30 września 2010 r.;
Obecnie istnieje możliwość nabycia tytułów uczestnictwa subfunduszu.

WAŻNE INFORMACJE:

  • Minimalna kwota inwestycji: 1.000 zł + opłata za nabycie tytułów uczestnictwa;
  • Dzień Zapadalności Subfunduszu: 7 maja 2015;
  • Ochrona: 100% zainwestowanych środków;
  • Zysk z Subfunduszu: 9% za I okres, wypłacony w październiku 2011 r.
    • maks. do 10% za II okres (w zależności od zachowania się koszyka spółek), wypłacony w październiku 2012 r.
    • maks. do 10% za III okres (w zależności od zachowania się koszyka spółek), wypłacony w październiku 2013 r.
    • maks. do 10% za IV okres (w zależności od zachowania się koszyka spółek), wypłacony w kwietniu 2015 r.

Uczestnik funduszu ma możliwość wycofania się z inwestycji dwa razy na miesiąc, sprzedając tytuły uczestnictwa wg ich bieżącej wyceny, przy czym pierwszym dniem wyceny jest 15 października 2010 r

Profil ryzyka

Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (min. 1 – maks.7): 2.

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów. W przypadku dystrybucji produktów inwestycyjnych przez spółki z Grupy KBC, spółki te stosują dodatkowo własne zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest odpowiednia dla Klienta. Informacja odnośnie produktów odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna jest pod poniższym linkiem:
 więcej informacji o profilach.
Zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest odpowiednia dla Klienta stosowane przez dystrybutorów spoza Grupy KBC, mogą się różnić od zasad przyjętych w Grupie KBC.

Informacje dodatkowe

UWAGA: Obowiązek uiszczenia podatku z tytułu uczestnictwa w funduszach zagranicznych ciąży na uczestniku Funduszu.

Reklamacje należy kierować na adres KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa lub za pośrednictwem poczty e-mail: .
Procedura rozpatrywania reklamacji w KBC TFI S.A.

Informujemy również, że w Towarzystwie obowiązuje Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów w KBC Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Pobierz procedurę:

Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów

Typ funduszu

z ochroną kapitału

*- Kupon z Subfunduszu za pierwszy okres referencyjny (10.2010-09.2011) wyniesie 9% i wypłacony zostanie w październiku 2011 r. Kupon za drugi okres referencyjny (10.2011-09.2012) wypłacony zostanie w październiku 2012 r. i wyniesie maks. 10%. Kupon za trzeci okres referencyjny (10.2012-09.2013) wypłacony zostanie w październiku 2013 r. i wyniesie maks. 10%. Kupon za czwarty okres referencyjny (10.2013-03.2015) wypłacony zostanie w kwietniu 2015 r. i wyniesie maks. 10%. Wypłata dochodu może obniżyć wartość wyceny tytułu uczestnictwa.
** Ochrona kapitału w dniu zapadalności Subfunduszu (7.05.2015), opłata za nabycie tytułów uczestnictwa jest bezzwrotna. PL KBC Kupon 4 to Subfundusz Funduszu GLOBAL PARTNERS. GLOBAL PARTNERS to zagraniczna spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale z siedzibą w Luksemburgu, utworzona zgodnie z prawem luksemburskim. Spółka jest osobą prawną i funduszem z wydzielonymi subfunduszami obejmującym różnego rodzaje subfundusze o charakterze otwartym. Spółka podlega nadzorowi właściwego organu mającego siedzibę w Luksemburgu, tj. Commission de Surveillance du Secteur Financier. Informacje na temat polityki inwestycyjnej, czynników ryzyka związanych z inwestycją w subfundusz, ochroną kapitału znajdują się w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestora dostępnym na stronie internetowej KBC TFI SA, w siedzibie KBC TFI S.A. oraz placówkach dystrybutorów przyjmujących zlecenia a także na ich stronach internetowych.

Przedstawione materiały mają wyłącznie charakter promocyjny. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości tytułu uczestnictwa w momencie jego zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Inwestor powinien liczyć się z możliwością utraty co najmniej części kapitału. Przed zainwestowaniem prosimy o uważne przeczytanie Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.
UWAGA: Obowiązek uiszczenia podatku z tytułu uczestnictwa w funduszach zagranicznych ciąży na uczestniku Funduszu. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie KBC TFI S.A.oraz w placówkach dystrybutorów przyjmujących zlecenia lub pod numerem infolinii: 0 801 100 834.
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego

aktualizowano: 27.07.2015

O funduszu

Wybrany fundusz posiada notowania dla okresu od 2010-10-15 do 2015-05-07. Wybór zakresu spoza okresu objętego notowaniami może nie wyświetlić żadnych danych.

Notowania z okresu:

Zapraszamy do zapoznania się z wybranym dokumentem.

Udostępniane dokumenty zapisane są w formatach Acrobat PDF , (który można otwierać bezpośrednio w przeglądarce) oraz w postaci spakowanych plików zip. Do ich pobrania potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader dostępny bezpłatnie w Internecie.


Udostępniane dokumenty zapisane są w formatach Acrobat PDF lub HTML, (które można otwierać bezpośrednio w przeglądarce) oraz w postaci spakowanych plików zip. Do ich pobrania potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader dostępny bezpłatnie w Internecie.

Ogłoszenia prawne dla wszystkich funduszy

Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×