Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer

KBC Papierów Dłużnych

Subfundusz funduszu KBC Parasol FIO

Informacje podstawowe

Typ funduszu papierów dłużnych
Data rejestracji 01.12.2001
Wynagrodzenie za zarządzanie w skali roku 1,35%
Minimalna pierwsza wpłata 500,00
Kolejne wpłaty minimum 100,00
Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (min. 1 – maks.7) 3

Polityka inwestycyjna

Subfundusz obligacyjny lokuje swoje aktywa w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, przede wszystkim w obligacje skarbowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Potencjał wzrostu subfunduszu przewyższa oprocentowanie lokat.

Subfundusz inwestuje w:

 

Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego

70% - 100%

Inne kategorie lokat

0% - 30%

Zarządzający Funduszem: Artur Ratyński  (czytaj więcej o Zarządzającym)

 (Decyzje inwestycyjne podejmowane są przez Komitet Inwestycyjny)

Kup fundusze otwarte KBC TFI bez opłat! Zobacz więcej na temat promocji!

Profil inwestora

Subfundusz polecany osobom ceniącym bezpieczeństwo inwestycji, które nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje. Przeznaczony dla inwestorów, którzy chcą ochronić realną wartość oszczędności. Rekomendowany do krótkiego okresu oszczędzania.

Profil ryzyka

Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (min. 1 – maks.7): 3.

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów. W przypadku dystrybucji produktów inwestycyjnych przez spółki z Grupy KBC, spółki te stosują dodatkowo własne zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest odpowiednia dla Klienta. Informacja odnośnie produktów odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna jest pod poniższym linkiem:
więcej informacji o profilach.
Zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest odpowiednia dla Klienta stosowane przez dystrybutorów spoza Grupy KBC, mogą się różnić od zasad przyjętych w Grupie KBC.

Informacje dodatkowe

Reklamacje należy kierować na adres KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa lub za pośrednictwem poczty e-mail: .
Procedura rozpatrywania reklamacji w KBC TFI S.A.

Informujemy również, że w Towarzystwie obowiązuje Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów w KBC Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Pobierz procedurę:

Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów

Przedstawiony materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne otwarte i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospektach informacyjnych oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.kbctfi.pl
Fundusze inwestujące część lub całość aktywów w akcje charakteryzują się wysokim ryzykiem inwestycyjnym oraz znacznymi wahaniami jednostek uczestnictwa w krótkim okresie.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Zyski z inwestycji osiągane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

aktualizowano: 28.03.2014

O funduszu

Wybrany fundusz posiada notowania dla okresu od 2001-12-20 do 2014-04-17. Wybór zakresu spoza okresu objętego notowaniami może nie wyświetlić żadnych danych.

Notowania z okresu:

Zapraszamy do zapoznania się z wybranym dokumentem.

Udostępniane dokumenty zapisane są w formatach Acrobat PDF , (który można otwierać bezpośrednio w przeglądarce) oraz w postaci spakowanych plików zip. Do ich pobrania potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader dostępny bezpłatnie w Internecie.

Udostępniane dokumenty zapisane są w formatach Acrobat PDF lub HTML, (które można otwierać bezpośrednio w przeglądarce) oraz w postaci spakowanych plików zip. Do ich pobrania potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader dostępny bezpłatnie w Internecie.

O funduszu

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny
Statut funduszu - załącznik do prospektu informacyjnego

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów KBC Papierów Dłużnych

Tabela Opłat i Regulaminy Programów Inwestycyjnych

Tabela opłat w POK w KBC TFI i NetFA
Regulamin IKE obowiązujący od 23 01 2009
Regulamin PSO

Sprawozdania

Sprawozdanie finansowe funduszu (KBC Parasol FIO) za rok 2013
Sprawozdanie finansowe subfunduszu (KBC Papierów Dłużnych) za rok 2013
Sprawozdanie finansowe funduszu za I półrocze 2013
Sprawozdanie finansowe funduszu za rok 2012
Sprawozdanie finansowe funduszu za I półrocze 2012

Więcej plików: rozwiń

Infolinia produktowa:(22) 582 88 58

Telecentrum VIP:(22) 582 88 59


Masz pytania lub uwagi?

Napisz do nas.

SELFCAPTCHA
*pola wymagane
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×