Infolinia produktowa: (22) 582 88 58
Telecentrum VIP: (22) 582 88 59

Masz pytania lub uwagi? Napisz do nas.

SELFCAPTCHA
*pola wymagane

KBC Point Capped 3

Subfundusz funduszu Global Partners z siedzibą w Luksemburgu

Informacje podstawowe

Minimalny zapis 1000,00
Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (min. 1 – maks.7) 3

Profil inwestora

Inwestycja dla osób, które oczekują:

 • krótkiego czasu inwestycji (ok. 1,5 roku)
 • możliwości uzyskania zysku nawet do 20%
 • 100% ochrony kapitału w Dniu Zapadalności Subfunduszu, przy czym opłata za wydanie tytułów uczestnictwa jest bezzwrotna.

Sprzedaż Subfunduszu prowadzą:

 • Bank Zachodni WBK (placówki oznaczone logo Kredyt Bank)
 • Partnerzy Inwestycyjni

Polityka inwestycyjna

RÓŻNORODNOŚĆ

 • Koszyk Subfunduszu obejmuje 30 spółek, których waga waha się od 2% do 7%
 • Spółki są zróżnicowane pod względem geograficznym i sektorowym
 • Firmy pochodzą z branż, które zachowują się lepiej w czasie niepewności na rynkach i są bardziej odporne na spowolnienie gospodarcze (np. telekomunikacja czy farmaceutyki)
 • Przykładowe spółki to: Astellas Pharma Inc., Roche Holding, AG czy Swisscom AG

Subskrypcja tytułów uczestnictwa trwała od 15 października 2012 r. —12 grudnia 2012 r.
Obecnie istnieje możliwość nabycia tytułów uczestnictwa subfunduszu.

Profil ryzyka

Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (min. 1 – maks.7): 3.

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów. W przypadku dystrybucji produktów inwestycyjnych przez spółki z Grupy KBC, spółki te stosują dodatkowo własne zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest odpowiednia dla Klienta. Informacja odnośnie produktów odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna jest pod poniższym linkiem:
 więcej informacji o profilach.
Zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest odpowiednia dla Klienta stosowane przez dystrybutorów spoza Grupy KBC, mogą się różnić od zasad przyjętych w Grupie KBC.

Zalety inwestowania w fundusz

 • krótki okres inwestycji – ok. 1,5 roku
 • możliwość uzyskania nawet do 20% zysku
 • silnie zróżnicowany koszyk spółek
 • 100% ochrony kapitału w Dniu Zapadalności tj. 31.07.2014 r., przy czym opłata za nabycie tytułów uczestnictwa Subfunduszu jest bezzwrotna

Reklamacje należy kierować na adres KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa lub za pośrednictwem poczty e-mail: .
Procedura rozpatrywania reklamacji w KBC TFI S.A.

Informujemy również, że w Towarzystwie obowiązuje Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów w KBC Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Pobierz procedurę:

Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów

Informacje dodatkowe

 • Minimalna kwota inwestycji: 1 000 zł + opłata za nabycie tytułów uczestnictwa
 • Czas trwania inwestycji: ok. 1,5 roku
 • Dni wyceny/wykupu: 16. oraz ostatni roboczy dzień każdego miesiąca (lub poprzedni dzień roboczy, jeżeli dzień ten nie jest dniem, w którym banki w Luksemburgu prowadzą działalność)
 • Pierwszy dzień wyceny: 28 grudnia 2012 r.
 • Dzień zapadalności Subfunduszu: 31 lipca 2014 r.
 • Ochrona kapitału: 100% w Dniu Zapadalności, przy czym opłata za nabycie tytułów uczestnictwa jest bezzwrotna
 • Wartość początkowa poszczególnej spółki: średnia arytmetyczna kursów zamknięcia spółki z pierwszych dziesięciu sesji giełdowych począwszy od 21 grudnia 2012 (łącznie z tym dniem)
 • Wartość początkowa koszyka: średnia ważona wartość, kalkulowana na podstawie wartości początkowych, obliczonych dla każdej ze spółek, wchodzących w skład koszyka i ich udziale w koszyku
 • Wartość końcowa poszczególnej spółki: średnia arytmetyczna kursów zamknięcia spółki z ostatniej sesji giełdowej z trzech miesięcy od kwietnia 2014 r. do czerwca 2014 r. (włącznie)
 • Wartość końcowa koszyka: średnia ważona wartość, kalkulowana na podstawie wartości końcowych, obliczonych dla każdej ze spółek, wchodzących w skład koszyka i ich udziale w koszyku
 • Opłata za wcześniejsze wyjście z Subfunduszu przed dniem zapadalności: 1,15% wypłacanych środków + 2EUR opłaty administracyjnej

Typ funduszu

z ochroną kapitału

Ochrona kapitału w dniu zapadalności Subfunduszu (31.07.2014 r.), opłata za nabycie tytułów uczestnictwa jest bezzwrotna. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Inwestor powinien liczyć się z możliwością utraty co najmniej części kapitału. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości.
PL KBC Point Capped 3 to Subfundusz Funduszu GLOBAL PARTNERS. GLOBAL PARTNERS to zagraniczna spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale z siedzibą w Luksemburgu, utworzona zgodnie z prawem luksemburskim. Spółka jest osobą prawną i jednocześnie Funduszem z wydzielonymi Subfunduszami obejmującymi różnego rodzaju Subfundusze o charakterze otwartym. Spółka podlega nadzorowi właściwego organu mającego siedzibę w Luksemburgu, tj. Commission deSurveillance du Secteur Financier. Przedstawiony materiał ma charakter informacyjny, nie należy go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Przedstawiony materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. KBC TFI S.A. ani subdystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w komentarzu. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości tytułu uczestnictwa w momencie jego zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Informacje na temat polityki inwestycyjnej, czynników ryzyka związanych z inwestycją w subfundusz, ochroną kapitału znajdują się w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów dostępnym na stronie internetowej KBC TFI SA, w siedzibie KBC TFI S.A. oraz placówkach dystrybutorów przyjmujących zlecenia, a także na ich stronach internetowych.
Przed zainwestowaniem prosimy o uważne przeczytanie Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.
UWAGA: Obowiązek uiszczenia podatku z tytułu uczestnictwa w funduszach zagranicznych ciąży na uczestniku Funduszu. Szczegółowe informacje można uzyskać także u subdystrybutorów. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

aktualizowano: 3.02.2014

O funduszu

Wybrany fundusz posiada notowania dla okresu od 2012-12-28 do 2014-07-31. Wybór zakresu spoza okresu objętego notowaniami może nie wyświetlić żadnych danych.

Notowania z okresu:

Zapraszamy do zapoznania się z wybranym dokumentem.

Udostępniane dokumenty zapisane są w formatach Acrobat PDF , (który można otwierać bezpośrednio w przeglądarce) oraz w postaci spakowanych plików zip. Do ich pobrania potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader dostępny bezpłatnie w Internecie.

Ogłoszenia prawne dla wszystkich funduszy

Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×