Od 2012 r. gama produktów związanych z dobrowolnym oszczędzaniem na emeryturę została poszerzona o nowy produkt - indywidualne konto  zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Czym jest IKZE i jakie są jego zalety dowiesz się z poniższego wpisu.

Kto może oszczędzać na IKZE?

Prawo do wpłat na IKZE przysługuje osobie, która ukończyła 16 lat. Osoba małoletnia może dokonywać wpłat na IKZE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyska  dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę i w wysokości nieprzekraczającej tych dochodów. Co ważne posiadanie IKE, nie wyklucza posiadania IKZE.

Możesz wybrać instytucję, w której otworzysz IKZE np. towarzystwo ubezpieczeniowe, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, bank, towarzystwo emerytalne lub dom maklerski.

Limit wpłat

Limit wysokości wpłat na IKZE został ustalony na poziome 1,2 - krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W roku 2018 kwota ta wynosi 5 331,60 zł i może być odpisana od podstawy opodatkowania. Dodatkowo limit ten w kolejnym roku nie może być niższy od limitu wpłat na IKZE obowiązującego w roku poprzednim.

Wyjątek, jeżeli chodzi o limit kwotowy wpłat, dotyczy osób małoletnich, które mogą dokonywać wpłat tylko i wyłącznie w roku kalendarzowym, w którym uzyskały dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę i tylko do wysokości tych dochodów oraz oczywiście do wysokości rocznego limitu wpłat.

Wypłata środków zgromadzony w ramach IKZE

Wypłata środków zgromadzony w ramach  IKZE może nastąpić wyłącznie na wniosek oszczędzającego:

  • po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych,
  • w przypadku śmierci oszczędzającego – na wniosek osoby uprawnionej.

 

W zależności od wniosku oszczędzającego środki zgromadzone na IKZE mogą być wypłacone jednorazowo lub w ratach. Wypłata w ratach następować będzie przez co najmniej 10 lat, chyba że okres oszczędzania w  ramach IKZE był krótszy (jednak nie mniej niż 5 lat). W takim przypadku wypłata środków będzie mogła być pobierana przez okres równy okresowi oszczędzania, tj. okresowi, w jakim dokonywane były wpłaty. Środki wypłacane po zakończeniu oszczędzania na IKZE, niezależnie od formy wypłaty (jednorazowa albo w ratach) będą opodatkowane podatkiem zryczałtowanym w wysokości 10% (podatek liczony jest od całej kwoty, a nie tylko od zysku).

Instytucje prowadzące IKZE są zobowiązane jako płatnik do poboru podatku od dokonywanych wypłat z IKZE.

Zwrot środków zgromadzonych na IKZE

Oszczędzający może zwrócić się z wnioskiem o zwrot środków zgromadzonych na IKZE przed nabyciem uprawnień emerytalnych. Jednakże zwrot ten generuje przychód podatkowy (powiększa podstawę opodatkowania) i dlatego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym według skali podatkowej PIT. Instytucja finansowa dokonująca wypłaty zobowiązana jest do poboru zaliczek na podatek dochodowy i przekazania do urzędu skarbowego.

Zalety IKZE

  • Środki wpłacone w danym roku kalendarzowym na IKZE mogą być odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i pomniejszyć płacony podatek;
  • Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych (warunek: to nabycie uprawnień emerytalnych).
  • Zwolnienie z podatku dochodowego wypłat transferowych zgromadzonych środków pomiędzy instytucjami finansowymi prowadzącymi IKZE, na IKZE osoby uprawnionej;
  • Moment wypłaty środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym, jak również wybór formy wypłaty zależy od decyzji oszczędzającego. Oszczędzający (lub osoba uprawniona, w przypadku śmierci oszczędzającego) może wypłacić środki jednorazowo lub też w ratach. 
    • W umowie o prowadzenie IKZE właściciel może wskazać  dowolną liczbę osób uposażonych, którym zostaną wypłacone środki po śmierci oszczędzającego. W przypadku gdy oszczędzający nie wyznaczył uposażonego, środki zgromadzone na IKZE podlegają dziedziczeniu. Osoby uposażone oraz dziedziczące środki z IKZE będą zobowiązane zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%. W przypadku przeniesienia wartości spadku na własne konto emerytalne w III filarze spadkobierca nie płaci 10% podatku.
    • W ramach transferu masz możliwość dowolnie zmieniać instytucję prowadzącą Twoje IKZE. 

Zobacz także:

FILAR NR III - IKE FORMA DOBROWOLNEGO OSZCZĘDZANIA NA EMERYTURĘ

Dodaj komentarz

Przeczytaj podobne wpisy