FAQ

Zanim zainwestujesz...

Przydatne informacje na temat inwestowania.
Horyzont inwestycyjny, dywersyfikacja, poziom ryzyka...

Fundusz parasolowy

Co to jest fundusz parasolowy i jakie daje korzyści?

Programy oszczędnościowe

Wszystko o PSO, IKE, IKZE i PPE

Wpłaty wszystkich Uczestników tworzą majątek funduszu, który jest inwestowany zgodnie z polityką inwestycyjną funduszu.

Zgodnie z polskim prawem fundusz inwestycyjny jest odrębną osobą prawną, którego wyłącznym zadaniem jest lokowanie powierzonych mu środków. Zgodę na utworzenie funduszu inwestycyjnego wydaje KNF. Fundusz inwestycyjny prowadzi działalność zgodnie z "Ustawą o funduszach inwestycyjnych".

Celem funduszu inwestycyjnego, zgodnie z ustawą może być:

 • ochrona realnej wartości aktywów funduszu,
 • osiąganie przychodów z lokat netto funduszu,
 • wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat

Reprezentowaniem funduszu i zarządzaniem nim zajmuje się Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, które zatrudnia licencjonowanych doradców inwestycyjnych.

Ustawa o funduszach inwestycyjnych definiuje trzy rodzaje funduszy inwestycyjnych:

 • fundusze inwestycyjne otwarte,
 • specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte,
 • fundusze inwestycyjne zamknięte.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) jest firmą, której głównym celem jest tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi oraz portfelami papierów wartościowych.

Firma ta ma zawsze formę spółki akcyjnej.

Utworzenie TFI wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). KNF pełni funkcję organu nadzorującego w stosunku do TFI.

Zgodnie z "Ustawą o funduszach inwestycyjnych" jedynie TFI może utworzyć fundusz inwestycyjny.

Każde TFI ma prawo do utworzenia wielu funduszy inwestycyjnych. Oprócz tworzenia funduszy do najważniejszych zadań Towarzystwa należy zaliczyć reprezentowanie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi oraz portfelami papierów wartościowych.

 • KBC TFI SA należy do Grupy ubezpieczeniowo – finansowej KBC, co daje nam możliwość korzystania z doświadczenia oraz know-how wypracowanego w ramach Grupy. Regularnie otrzymujemy profesjonalne analizy dotyczące rynków zagranicznych, które powstają w regionach których bezpośrednio dotyczą. Ponadto KBC Asset Management NV (Spółka Akcyjna) – lider na rynku belgijskim kapitałowym, będąc akcjonariuszem KBC TFI SA ma ogromne możliwości negocjacyjne, co pozwala mu osiągać szczególnie korzystne warunki inwestycyjne.
 • Fundusze inwestycyjne KBC TFI S.A. są zarządzane przez licencjonowanych doradców inwestycyjnych.
 • KBC TFI S.A. ma największe doświadczenie w tworzeniu funduszy z ochroną kapitału w Polsce. 
 • KBC TFI działa zgodnie z prawem (Ustawa o funduszach inwestycyjnych) i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Dodatkowo nadzór nad działalnością Towarzystwa sprawuje: Nadzór Wewnętrzny funkcjonujący w ramach Towarzystwa oraz Depozytariusz – podmiot prowadzący rejestr aktywów funduszu. Dodatkową formą nadzoru, jest audyt sprawozdań finansowych, który odbywa się 2 razy w roku w formie badania sprawozdań finansowych oraz ich przeglądu (za pierwsze półrocze).
 • Oferta KBC TFI S.A. jest bardzo bogata, konkurencyjna i stale poszerzana. Towarzystwo we współpracy z KBC AM NV jest w stanie stworzyć produkt inwestycyjny oparty o koszyk spółek lub indeksów praktycznie z każdego regionu na świecie. Różnorodność oferty pozwala dotrzeć nam zarówno do klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. A regularność wprowadzania do naszej oferty nowych produktów, pozwala na dostosowywanie ich do panującej sytuacji rynkowej.

Tworzymy produkty „szyte na miarę” zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm.

Częstotliwość wyceny Funduszy Inwestycyjnych Otwartych określona jest w ich statutach, zgodnie z którymi z reguły Fundusze Inwestycyjne Otwarte zarządzane przez KBC TFI wyceniane są w każdy dzień roboczy, natomiast wycena jest publikowana następnego dnia roboczego, po dniu będącym dniem wyceny, tzn. np. wycena z dnia wyceny 20 kwietnia opublikowana będzie 21 kwietnia w godzinach popołudniowych.

W przypadku zagranicznych funduszy inwestycyjnych, notyfikowanych na terytorium RP, które dostępne są w ramach dystrybucji bezpośredniej (np. KBC Point Capped 5) wycena wartości aktywów netto dokonywana jest (o ile nie wskazano inaczej) dwa razy w miesiącu (16. dnia miesiąca oraz ostatniego dnia roboczego miesiąca). W przypadku, jeśli są to dni, w których banki w Luksemburgu nie prowadzą działalności wycena dokonana zostanie poprzedniego dnia roboczego.

Publikacja wyceny tytułów uczestnictwa następuje niezwłocznie po otrzymaniu jej od podmiotów świadczących usługi finansowe. Zwykle jest to 5 dni po dniu wyceny.

KBC TFI jako pierwsze TFI na rynku na szeroką skalę prowadzi dystrybucję bezpośrednią zagranicznych funduszy. Są one tworzone specjalnie na potrzeby polskich inwestorów. To fundusze denominowane w PLN.

Klienci zyskują na nowym rozwiązaniu, gdyż mają możliwość:

 • dokonywania transakcji przeważnie co dwa tygodnie;
 • nabycia lub dokupienia tytułów uczestnictwa funduszu w trakcie jego trwania (po subskrypcji funduszu);
 • kompensacji zysków i strat;
 • zamiany tytułów uczestnictwa pomiędzy zagranicznymi funduszami z ochroną kapitału w trakcie trwania inwestycji;
 • inwestowania w produkty dopasowane do bieżącej sytuacji rynkowej, ze względu na krótki czas potrzebny na wprowadzenie nowego produktu do sprzedaży.

W ramach dystrybucji bezpośredniej KBC TFI S.A. dotychczas wprowadziło na rynek takie produkty jak: PL KBC Point Capped 5. Są to fundusze z ochroną kapitału lub częściową ochroną kapitału. 

Benchmark funduszu inwestycyjnego (inaczej portfel wzorcowy) pełni rolę punktu odniesienia, pozwalającego ocenić wyniki zarządzania. Dobierany jest on w zależności od tego, w co inwestowane są środki funduszu. Benchmarkiem mogą być na przykład indeksy giełdowe jak WIG20 lub bony skarbowe.

Ogłoszenia prawne dla wszystkich funduszy

Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer
Wejdź
po wiedzę
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×