Global Partners WIG JET

Subfundusz funduszu Global Partners z siedzibą w Luksemburgu

Informacje podstawowe

Minimalny zapis 50000,00
Kolejne wpłaty minimum 10000,00
Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (min. 1 – maks.7) 5

Profil inwestora

Produkt kierowany jest do Inwestorów, którzy oczekują:

  • inwestycji opartej o akcje spółek o solidnych fundamentach i znacznym potencjale wzrostu, dotychczas niedowartościowane  (uważamy, że te kryteria spełniają spółki z indeksu WIG 20)
  • ograniczenia ryzyka poprzez stosowną strategię inwestycyjną
  • płynności – możliwości zakończenia inwestycji przed dniem zapadalności

Sprzedaż Subfunduszu prowadzi BGŻ BNP Paribas SA oraz BGŻ Optima.

Polityka inwestycyjna

Zagraniczny subfundusz Global Partners WIG JET utworzony i zarządzany przez KBC AM stworzony został z myślą o inwestorach, którzy cenią sobie bezpieczeństwo, a jednocześnie są zainteresowani ekspozycją na rynek akcji.Konstrukcja subfunduszu bazuje na indeksie WIG20, a czas trwania wynosi 3 lata i może ulec skróceniu do 1 roku po spełnieniu się określonego poniżej warunku. Subfundusz zapewnia inwestorom warunkową ochronę kapitału.

Zasady wypłaty zysku

Profil ryzyka

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów z dnia 02.01.2017 r. W przypadku dystrybucji produktów inwestycyjnych przez spółki z Grupy KBC, spółki te stosują dodatkowo własne zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest odpowiednia dla Klienta. Informacja odnośnie produktów odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna jest pod poniższym linkiem:
więcej informacji o profilach.
Zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest odpowiednia dla Klienta stosowane przez dystrybutorów spoza Grupy KBC, mogą się różnić od zasad przyjętych w Grupie KBC.

Zalety inwestowania w fundusz

Powody, dla których warto zainwestować w Global Partners WIG JET :

  • Ciekawa propozycja inwestycyjna dla osób chcących osiągać atrakcyjne stopy zwrotu z kapitału zainwestowanego w rynek akcji, dodatkowo z poduszką bezpieczeństwa w postaci warunkowej ochrony kapitału (bariera ochronna).
  • Konstrukcja umożliwiająca wcześniejszą zapadalność po okresie rocznym, pod warunkiem, że nie  nastąpił spadek wartości indeksu WIG20; dodatkowo uśrednianie Wartości Początkowej, Wartości Rozliczeniowej czy Wartości Końcowej łagodzi wpływ krótkotrwałych wahań na rynku akcyjnym na poziom stopy zwrotu;
  • Atrakcyjny kupon 6% za pierwszy rok w sytuacji gdy indeks WIG20 na początku sierpnia 2017 r. – nie spadnie względem Wartości Początkowej, w przeciwnym razie subfundusz zapada po 3 latach, a Inwestor w 100% partycypuje we wzroście indeksu WIG20. 
  • Warunkowa ochrona kapitału jeśli w Dniu Zapadalności wartość WIG20 (Wartość Końcowa) jest niższa względem Wartości Początkowej, ale nie więcej niż 80% Wartości Początkowej, kapitał Inwestora jest chroniony w 100% (bez uwzględniania opłat wymienionych w tabeli opłat);  jeśli wartość indeksu WIG20 spadnie więcej niż o 20% to strata Inwestora liczona będzie od poziomu 80% Wartości Początkowej (np. wartość indeksu spada o 25% to Inwestor traci 5%).

Informacje dodatkowe

Minimalna kwota inwestycji (netto)

50 000 PLN  (wartość nominalna tytułu uczestnictwa: 100 PLN)

Minimalna wpłata po subskrypcji (netto)

10 000 PLN

Okres subskrypcji

13.06 – 08.07.2016  r.

Instrument bazowy subfunduszu

indeks WIG20

Czas trwania

3 lata z możliwością wcześniejszej zapadalności w dniu 31.08.2017 r.

Dzień Zapadalności

30.08.2019  r.

Dzień wcześniejszej zapadalności

31.08.2017  r.

Ochrona kapitału

warunkowa – jeśli w Dniu Zapadalności wartość WIG20 (Wartość Końcowa) jest niższa względem Wartości Początkowej, ale stanowi nie mniej niż 80% Wartości Początkowej, kapitał Inwestora jest chroniony w 100% (bez uwzględniania opłat wymienionych w tabeli opłat);  jeśli wartość indeksu WIG20 spadnie więcej niż o 20% to strata Inwestora liczona będzie od poziomu 80% Wartości Początkowej np. jeżeli wartość indeksu spada o 25% to Inwestor traci 5%

Wartość Początkowa

średnia kursów zamknięcia Indeksu WIG20 z pięciu kolejnych dni notowań licząc od 19 lipca 2016 r. (włącznie) - 1 800,856

Wartość Końcowa

średnia kursów zamknięcia Indeksu WIG20 z pięciu pierwszych dni notowań w sierpniu 2019  r.

Okres Rozliczeniowy

roczny okres (sierpień 2016 r. – lipiec 2017 r.)

Wartość Rozliczeniowa

wartość będąca średnią arytmetyczną kursów zamknięcia Indeksu WIG20 z pięciu pierwszych dni notowań w sierpniu 2017 r.

Opłata manipulacyjna w okresie subskrypcji

max. 1,50%

Dni wyceny

dwa razy w miesiącu: 16 (lub najbliższy, poprzedzający dzień roboczy, jeśli dzień ten jest dniem wolnym od pracy w Luksemburgu) i ostatni dzień roboczy miesiąca

Data przydziału tytułów uczestnictwa

19.07.2016  r.

Data pierwszej wyceny

29.07.2016  r.

Typ funduszu

z warunkową ochroną kapitału

100% ochrona wpłaconego kapitału (bez uwzględniania opłat wymienionych w tabeli opłat) dotyczy wyłącznie wykupienia w Dniu Zapadalności Funduszu, pod warunkiem, że Wartość Rozliczeniowa nie spadnie więcej niż 20% względem Wartości Początkowej. Jeżeli Wartość Końcowa spadnie więcej niż 20% Wartości Początkowej wówczas strata liczona jest od bariery 80% Wartości Początkowej.
Ze względu na stosowane techniki zarządzania portfelem wartość aktywów netto Subfunduszu będzie cechować się dużą zmiennością. Inwestor powinien liczyć sie z możliwością utraty co najmniej części kapitału. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości.
Wig Jet Global Partners to Subfundusz Funduszu GLOBAL PARTNERS. GLOBAL PARTNERS to zagraniczna spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale z siedzibą w Luksemburgu, utworzona zgodnie z prawem luksemburskim. Spółka jest osobą prawną i jednocześnie Funduszem z wydzielonymi Subfunduszami obejmującymi różnego rodzaju Subfundusze o charakterze otwartym. Spółka podlega nadzorowi właściwego organu mającego siedzibę w Luksemburgu, tj. Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Przedstawiony materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością. Nie należy go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe, nie stanowi on pełnej informacji o funduszu inwestycyjnym ani nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. KBC TFI S.A. i BGŻ BNP Paribas Bank Polska SA nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w materiale.
Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości tytułów uczestnictwa w momencie ich zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują sie w Prospekcie Global Partners oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują sie w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A., wybranych oddziałach BGŻ BNP Paribas Bank Polska SA oraz na stronie internetowej www.kbctfi.pl.
Wycenę tytułów uczestnictwa Funduszu można znaleźć na stronie www.kbctfi.pl. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. UWAGA: Obowiązek uiszczenia podatku z tytułu uczestnictwa w funduszach zagranicznych ciąży na uczestniku Funduszu.
Pojęcia pisane z wielkiej litery zdefiniowane są w niniejszym materiale.
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Inwestowane środki nie podlegają gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

aktualizowano: 12.01.2017

Notowania

Wybrany fundusz posiada notowania dla okresu od 2016-07-12 do 2017-07-31. Wybór zakresu spoza okresu objętego notowaniami może nie wyświetlić żadnych danych.

Notowania z okresu:

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi dokumentami.

Brak dokumentów.

Udostępniane dokumenty zapisane są w formatach Acrobat PDF , (który można otwierać bezpośrednio w przeglądarce) oraz w postaci spakowanych plików zip. Do ich pobrania potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader dostępny bezpłatnie w Internecie.

Ogłoszenia prawne dla wszystkich funduszy

Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer
Wejdź
po wiedzę
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×