KBC Bonds Convertibles

Subfundusz funduszu KBC Bonds Sicav z siedzibą w Luksemburgu

Informacje podstawowe

Data utworzenia funduszu 25.06.1999
Przedstawiciel KBC Bonds w Polsce KBC TFI S.A.
Agent płatności Bank Zachodni WBK
Wynagrodzenie za zarządzanie w skali roku 1,10%
Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (min. 1 – maks.7) 4

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w międzynarodowe obligacje zamienne, które łączą w sobie zalety obligacji (stały kupon i wykup kapitału) oraz akcji (perspektywa wypracowania zysku kapitałowego). Zarządzający dąży do uzyskania zysku kapitałowego wykorzystując zmiany na rynkach akcji, wrażliwość na zmiany cen akcji (delta) i stopy procentowe.

W ramach subfunduszu dostępne są tytuły uczestnictwa o charakterze kapitałowym oraz o charakterze dywidendowym.
Wpłat można dokonywać w Euro.

Profil ryzyka

Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (min. 1 – maks.7): 4.

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów. W przypadku dystrybucji produktów inwestycyjnych przez spółki z Grupy KBC, spółki te stosują dodatkowo własne zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest odpowiednia dla Klienta. Informacja odnośnie produktów odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna jest pod poniższym linkiem:
 więcej informacji o profilach.
Zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest odpowiednia dla Klienta stosowane przez dystrybutorów spoza Grupy KBC, mogą się różnić od zasad przyjętych w Grupie KBC.

Informacje dodatkowe

Reklamacje należy kierować na adres dystrybutora: Bank Zachodni WBK., Biuro Powiernictwa, ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa lub na adres przedstawiciela KBC Bonds: KBC TFI S.A. ul. Chmielna 85/87, 00 - 805 Warszawa lub mailowo na adres: .
Procedura rozpatrywania reklamacji w KBC TFI S.A.

Informujemy również, że w Towarzystwie obowiązuje Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów w KBC Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Pobierz procedurę:

Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów

UWAGA: Obowiązek uiszczenia podatku z tytułu uczestnictwa w funduszach zagranicznych ciąży na uczestniku Funduszu

Typ funduszu

papierów dłużnych

Informacje na temat polityki inwestycyjnej, czynników ryzyka związanych z inwestycją w subfundusz, ochroną kapitału znajdują się w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów dostępnym na stronie internetowej KBC TFI SA, w siedzibie KBC TFI S.A. oraz placówkach dystrybutorów przyjmujących zlecenia a także na ich stronach internetowych.
Ostatnie opublikowane ceny tytułów uczestnictwa subfunduszy, sprawozdania finansowe oraz informacje o opłatach manipulacyjnych są dostępne na stronie www.kbctfi.pl. Subfundusze KBC BONDS mogą inwestować do 100% swoich aktywów w instrumenty finansowe emitowane lub gwarantowane przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD, organizacje międzynarodowe o charakterze publicznym, do których należy co najmniej jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej.
Inwestycja w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Przed zainwestowaniem prosimy o uważne przeczytanie Kluczowych Informacji dla Inwestorów.
Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.
UWAGA: Obowiązek uiszczenia podatku z tytułu uczestnictwa w funduszach zagranicznych ciąży na uczestniku Funduszu. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie KBC TFI S.A.oraz w placówkach dystrybutorów przyjmujących zlecenia lub pod numerem infolinii: 0 801 100 834.
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu

aktualizowano: 16.01.2017

Notowania

Wybrany fundusz posiada notowania dla okresu od 2008-02-21 do 2017-04-26. Wybór zakresu spoza okresu objętego notowaniami może nie wyświetlić żadnych danych.

Notowania z okresu:

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi dokumentami.

Udostępniane dokumenty zapisane są w formatach Acrobat PDF , (który można otwierać bezpośrednio w przeglądarce) oraz w postaci spakowanych plików zip. Do ich pobrania potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader dostępny bezpłatnie w Internecie.


Udostępniane dokumenty zapisane są w formatach Acrobat PDF lub HTML, (które można otwierać bezpośrednio w przeglądarce) oraz w postaci spakowanych plików zip. Do ich pobrania potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader dostępny bezpłatnie w Internecie.

Notowania

Statut

Prospekt

Ogłoszenia prawne dla KBC Bonds Convertibles

Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer
Wejdź
po wiedzę
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×