KBC TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
stopa zwrotu
Okres
Stopa zwrotu (%)
1M
19.01.2018
-0.69
3M
21.11.2017
-1.43
6M
21.08.2017
-0.64
12M
21.02.2017
-0.85
24M
19.02.2016
-2.49
36M
20.02.2015
-1.96
60M
21.02.2013
+16.65
Obligacje
Subfundusz zagraniczny
Brak ochrony kapitału
Wskaźnik ryzyka - 3
Waluta
Nieograniczony zysk

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w obligacje nominowane w euro i niekiedy w funtach szterlingach. Obligacje i instrumenty dłużne są emitowane przez rządy, instytucje o charakterze publicznym i ponadnarodowym oraz przedsiębiorstwa mające siedzibę lub prowadzące znaczną część działalności w Europie. Subfundusz może inwestować do 100% aktywów w obligacje emitowane lub gwarantowane przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego tego państwa lub państwo europejskie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Uwzględniane są wszystkie terminy zapadalności; średni termin zapadalności bazowych obligacji i instrumentów dłużnych jest modyfikowany zgodnie z oczekiwanymi zmianami wysokości stóp procentowych.

Wartość aktywów netto funduszu jest wyrażana w Euro.

W ramach subfunduszu dostępne są tytuły uczestnictwa o charakterze kapitałowym oraz o charakterze dywidendowym.
Wpłat można dokonywać w Euro.

Profil ryzyka

Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (min. 1 – maks.7): 3.

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów. W przypadku dystrybucji produktów inwestycyjnych przez spółki z Grupy KBC, spółki te stosują dodatkowo własne zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest odpowiednia dla Klienta. Informacja odnośnie produktów odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna jest pod poniższym linkiem:
 więcej informacji o profilach.
Zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest odpowiednia dla Klienta stosowane przez dystrybutorów spoza Grupy KBC, mogą się różnić od zasad przyjętych w Grupie KBC.

Informacje dodatkowe

Reklamacje należy kierować na adres dystrybutora: Bank Zachodni WBK, Biuro Powiernictwa, ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa lub na adres przedstawiciela KBC Bonds: KBC TFI S.A. ul. Chmielna 85/87, 00 - 805 Warszawa lub mailowo na adres: .
Procedura rozpatrywania reklamacji w KBC TFI S.A.

Informujemy również, że w Towarzystwie obowiązuje Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów w KBC Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Pobierz procedurę:

UWAGA: Obowiązek uiszczenia podatku z tytułu uczestnictwa w funduszach zagranicznych ciąży na uczestniku Funduszu

Informacje na temat polityki inwestycyjnej, czynników ryzyka związanych z inwestycją w subfundusz, ochroną kapitału znajdują się w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów dostępnym na stronie internetowej KBC TFI SA, w siedzibie KBC TFI S.A. oraz placówkach dystrybutorów przyjmujących zlecenia a także na ich stronach internetowych.
Ostatnie opublikowane ceny tytułów uczestnictwa subfunduszy, sprawozdania finansowe oraz informacje o opłatach manipulacyjnych są dostępne na stronie www.kbctfi.pl. Subfundusze KBC BONDS mogą inwestować do 100% swoich aktywów w instrumenty finansowe emitowane lub gwarantowane przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD, organizacje międzynarodowe o charakterze publicznym, do których należy co najmniej jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej. Inwestycja w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Przed zainwestowaniem prosimy o uważne przeczytanie Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. UWAGA: Obowiązek uiszczenia podatku z tytułu uczestnictwa w funduszach zagranicznych ciąży na uczestniku Funduszu. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie KBC TFI S.A.oraz w placówkach dystrybutorów przyjmujących zlecenia lub pod numerem infolinii: 0 801 100 834. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu
Rozwiń więcej
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie