KBC DELTA

Subfundusz funduszu KBC PARASOL BIZNES SFIO

Informacje podstawowe

Typ funduszu papierów dłużnych
Data rejestracji 01.08.2011
Wynagrodzenie za zarządzanie w skali roku 0,99%
Minimalna pierwsza wpłata dla osób prawnych 25 000 PLN
Minimalna pierwsza wpłata dla osób fizycznych równowartość w PLN kwoty 40 000 Euro
Kolejne wpłaty minimum 1 000 PLN
Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (min. 1 – maks.7) 3

Polityka inwestycyjna

KBC Delta to subfundusz skarbowy, inwestujący przede wszystkim w papiery skarbowe i papiery gwarantowane przez Skarb Państwa. W portfelu mogą znaleźć się także dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez rządy i banki centralne państw innych niż Rzeczpospolita Polska, z tym że ich udział nie może przekraczać 40% wartości aktywów netto.

Duration portfela to 3 lata +/- 2,5 roku.

Celem zarządzających jest uzyskiwanie rentowności z subfunduszu powyżej benchmarku.

Zarządzający subunduszem: Bogdan Jacaszek (czytaj więcej o Zarządzającym)

(Decyzje inwestycyjne podejmowane są przez Komitet Inwestycyjny)

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest głównie do Klientów oczekujących wyższych stóp zwrotu niż na produktach rynku pieniężnego, akceptujących ryzyko papierów skarbowych.

Profil ryzyka

Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (min. 1 – maks.7): 3.

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów. W przypadku dystrybucji produktów inwestycyjnych przez spółki z Grupy KBC, spółki te stosują dodatkowo własne zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest odpowiednia dla Klienta. Informacja odnośnie produktów odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna jest pod poniższym linkiem:
więcej informacji o profilach.
Zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest odpowiednia dla Klienta stosowane przez dystrybutorów spoza Grupy KBC, mogą się różnić od zasad przyjętych w Grupie KBC.

Wzorcowy portfel

Benchmark KBC Delta to:

ważona średnia procentowych zmian:

  • indeksu EFFAS dla polskich obligacji skarbowych stałoprocentowych o zapadalności powyżej 1 roku - publikowanego przez serwis informacyjny Bloomberg (waga 0,7);
  • indeksu WIBID 3 – miesięcznego (waga 0,3) pomniejszona o przypadające na dany okres koszty stałe Funduszu, (w tym opłata za zarządzanie Funduszem).

Zalety inwestowania w fundusz

  • brak ryzyka kredytowego emitentów nieskarbowych,
  • codzienna wycena jednostek uczestnictwa,
  • dogodność dla Klienta – inwestycja przez wpłatę na rachunek,
  • duration portfela to 3 lata +/- 2,5 roku.

Informacje dodatkowe

Reklamacje należy kierować na adres KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa lub za pośrednictwem poczty e-mail: .
Procedura rozpatrywania reklamacji w KBC TFI S.A.

Informujemy również, że w Towarzystwie obowiązuje Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów w KBC Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Pobierz procedurę:

Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów

Przedstawiony materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne otwarte i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospektach informacyjnych oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.kbctfi.pl
Fundusze inwestujące część lub całość aktywów w akcje charakteryzują się wysokim ryzykiem inwestycyjnym oraz znacznymi wahaniami jednostek uczestnictwa w krótkim okresie.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Zyski z inwestycji osiągane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

aktualizowano: 20.04.2017

O funduszu

Wybrany fundusz posiada notowania dla okresu od 2011-08-01 do 2017-08-17. Wybór zakresu spoza okresu objętego notowaniami może nie wyświetlić żadnych danych.

Notowania z okresu:

Kalkulator inwestycji

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi dokumentami.

Udostępniane dokumenty zapisane są w formatach Acrobat PDF , (który można otwierać bezpośrednio w przeglądarce) oraz w postaci spakowanych plików zip. Do ich pobrania potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader dostępny bezpłatnie w Internecie.


Udostępniane dokumenty zapisane są w formatach Acrobat PDF lub HTML, (które można otwierać bezpośrednio w przeglądarce) oraz w postaci spakowanych plików zip. Do ich pobrania potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader dostępny bezpłatnie w Internecie.

O funduszu

Kluczowe informacje dla inwestora

Tabela Opłat i Informacja Dodatkowa dla Klienta

Ogłoszenia prawne dla KBC DELTA

Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer
Wejdź
po wiedzę
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×