KBC Globalny Akcyjny

Subfundusz funduszu KBC Parasol FIO

Informacje podstawowe

Typ funduszu akcyjny
Wynagrodzenie za zarządzanie w skali roku 3,00%
Minimalna pierwsza wpłata 500,00
Kolejne wpłaty minimum 100,00
Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (min. 1 – maks.7) 5

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje do 100% wartości aktywów w akcje oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania, które zgodnie z ich statutem lub regulaminem inwestują do 100% aktywów w akcje. Modelowo w portfelu subfunduszu znajdują się tytułu uczestnictwa  ok. 10  funduszy zagranicznych. Część aktywów KBC Globalny Akcyjny inwestowana jest na rynkach rozwiniętych (m.in. Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia, Japonia, Australia). Druga część portfela skoncentrowana jest wokół rynków rozwijających się (np. Chiny, Indie, Turcja). Fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w każdym dniu wyceny. Subfundusz nie stosuje wzorca (benchmarku) stanowiącego odniesienie dla oceny realizacji celu inwestycyjnego, a w szczególności uzyskanej stopy zwrotu z inwestycji. Zyski z inwestycji Subfunduszu np. dywidendy są ponownie inwestowane. Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub sprawnego zarządzania portfelem.

Zarządzający Funduszem:

Piotr Lubczyński (czytaj więcej o Zarządzającym)

(Decyzje inwestycyjne podejmowane są przez Komitet Inwestycyjny)

 Kup fundusze otwarte KBC TFI bez opłat! Zobacz więcej na temat promocji!

Profil inwestora

Subfundusz powstał z myślą o osobach, które w zamian za możliwość osiągnięcia atrakcyjnych zysków są w stanie zaakceptować wysokie ryzyko inwestycyjne. Przeznaczony dla inwestorów planujących inwestować w długim terminie, np. 5 lat.

Profil ryzyka

Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (min. 1 – maks.7): 5.

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów z dnia 7.02.2014 r. W przypadku dystrybucji produktów inwestycyjnych przez spółki z Grupy KBC, spółki te stosują dodatkowo własne zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest odpowiednia dla Klienta. Informacja odnośnie produktów odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna jest pod poniższym linkiem:
więcej informacji o profilach.
Zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest odpowiednia dla Klienta stosowane przez dystrybutorów spoza Grupy KBC, mogą się różnić od zasad przyjętych w Grupie KBC.

Zalety inwestowania w fundusz

  • dostęp do globalnych rynków
  • wieloletnie doświadczenie Grupy KBC w zarządzaniu na światowych rynkach
  • elastyczność w zarządzaniu kapitałem
  • korzyści związane z inwestycją w fundusz parasolowy
  • atrakcyjny potencjał zysków
  • Zarządzający ma możliwość dokonywania hedgów walutowych

Informacje dodatkowe

Reklamacje należy kierować na adres KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa lub za pośrednictwem poczty e-mail: .
Procedura rozpatrywania reklamacji w KBC TFI S.A.

Informujemy również, że w Towarzystwie obowiązuje Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów w KBC Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Pobierz procedurę:

Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów

Przedstawiony materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne otwarte i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospektach informacyjnych oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.kbctfi.pl
Fundusze inwestujące część lub całość aktywów w akcje charakteryzują się wysokim ryzykiem inwestycyjnym oraz znacznymi wahaniami jednostek uczestnictwa w krótkim okresie.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Zyski z inwestycji osiągane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

aktualizowano: 20.04.2017

O funduszu

Wybrany fundusz posiada notowania dla okresu od 2011-03-31 do 2017-08-21. Wybór zakresu spoza okresu objętego notowaniami może nie wyświetlić żadnych danych.

Notowania z okresu:

Kalkulator inwestycji

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi dokumentami.

Udostępniane dokumenty zapisane są w formatach Acrobat PDF , (który można otwierać bezpośrednio w przeglądarce) oraz w postaci spakowanych plików zip. Do ich pobrania potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader dostępny bezpłatnie w Internecie.


Udostępniane dokumenty zapisane są w formatach Acrobat PDF lub HTML, (które można otwierać bezpośrednio w przeglądarce) oraz w postaci spakowanych plików zip. Do ich pobrania potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader dostępny bezpłatnie w Internecie.

O funduszu

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Tabela Opłat i Regulaminy Programów Inwestycyjnych

Sprawozdania finansowe i kwartalne informacje o składzie portfeli subfunduszy

Skład portfela KBC Parasol FIO - publikacja kwartalna
Sprawozdanie finansowe funduszu KBC Parasol FIO za rok 2016
Sprawozdanie finansowe subfunduszu KBC Globalny Akcyjny za rok 2016
Sprawozdanie finansowe funduszu KBC Parasol FIO za I półrocze 2016
Sprawozdanie finansowe subfunduszu KBC Globalny Akcyjny za I półrocze 2016
Sprawozdanie finansowe funduszu KBC Parasol FIO za rok 2015
Sprawozdanie finansowe subfunduszu KBC Globalny Akcyjny za rok 2015
Sprawozdanie finansowe funduszu KBC Parasol FIO za I półrocze 2015
Sprawozdanie finansowe subfunduszu (KBC Globalny Akcyjny) za I półrocze 2015
List do uczestników dołączony do sprawozdania za rok 2014 r. - korekta
Sprawozdanie finansowe funduszu (KBC Parasol FIO) za rok 2014
Sprawozdanie finansowe subfunduszu (KBC Globalny Akcyjny) za rok 2014
Sprawozdanie finansowe funduszu (KBC Parasol FIO) za I półrocze 2014
Sprawozdanie finansowe subfunduszu (KBC Globalny Akcyjny) za I półrocze 2014
Sprawozdanie finansowe funduszu (KBC Parasol FIO) za rok 2013
Sprawozdanie finansowe subfunduszu (KBC Globalny Akcyjny) za rok 2013
Sprawozdanie finansowe funduszu za I półrocze 2013
Sprawozdanie finansowe funduszu za rok 2012
Sprawozdanie finansowe funduszu za I półrocze 2012
Sprawozdanie finansowe funduszu za rok 2011
Sprawozdanie finansowe funduszu za I półrocze 2011
Sprawozdanie finansowe funduszu za I półrocze 2010
Sprawozdanie finansowe funduszu za rok 2009

Więcej plików: Rozwiń Zwiń

Ogłoszenia prawne dla KBC Globalny Akcyjny

Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer
Wejdź
po wiedzę
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×