KBC Globalny Obligacyjny

Subfundusz funduszu KBC Parasol FIO

Informacje podstawowe

Typ funduszu papierów dłużnych
Wynagrodzenie za zarządzanie w skali roku 1,00%
Minimalna pierwsza wpłata 500,00
Kolejne wpłaty minimum 100,00
Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (min. 1 – maks.7) 4

Polityka inwestycyjna

KBC Globalny Obligacyjny powstał w wyniku zmiany polityki inwestycyjnej KBC Zmiennej Alokacji. Jest jednym z 10 subfunduszy należących do KBC Parasol FIO. Subfundusz lokuje do 100% wartości aktywów
w obligacje oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania, które zgodnie z ich statutem lub regulaminem inwestują do 100% aktywów w obligacje.
Modelowo w portfelu subfunduszu znajdują się tytuły uczestnictwa 6 funduszy zagranicznych. Aktywa KBC Globalny Obligacyjny inwestowane są zarówno w fundusze obligacji skarbowych jak i obligacji korporacyjnych.
Ww. fundusze dokonują swoich inwestycji na rynkach rozwiniętych (m.in. Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia, Japonia) oraz na rynkach rozwijających się (np. Brazylia, Meksyk, Turcja). Fundusz zbywa i odkupuje jednostki
uczestnictwa w każdym dniu wyceny. Subfundusz nie stosuje wzorca (benchmarku) stanowiącego odniesienie dla oceny realizacji celu inwestycyjnego, a w szczególności uzyskanej stopy zwrotu z inwestycji.
Zyski z inwestycji Subfunduszu np. dywidendy są ponownie inwestowane. Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub sprawnego zarządzania portfelem.

Zarządzający Funduszem: Artur Ratyński (czytaj więcej o Zarządzającym)

(Decyzje inwestycyjne podejmowane są przez Komitet Inwestycyjny)

 

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • którzy nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje,
  • chcą lokować nadwyżki finansowe w zagraniczne dłużne instrumenty korporacyjne oraz skarbowe,
  • doceniają doświadczenie i profesjonalizm zarządzania.

Profil ryzyka

Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (min. 1 – maks.7): 4.

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów.

Fundusz w dniu 10.01.2017 r. zmienił politykę inwestycyjną i w związku z tym nie posiada historii wycen jednostek uczestnictwa odpowiadającej nowej polityce inwestycyjnej, dlatego do obliczenia wskaźnika zysku
do ryzyka użyto historycznych stóp zwrotu reprezentatywnego portfela modelowego.

W przypadku dystrybucji produktów inwestycyjnych przez spółki z Grupy KBC, spółki te stosują dodatkowo własne zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest odpowiednia dla Klienta. Informacja odnośnie produktów odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna jest pod poniższym linkiem: więcej informacji o profilach.
Zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest odpowiednia dla Klienta stosowane przez dystrybutorów spoza Grupy KBC, mogą się różnić od zasad przyjętych w Grupie KBC.

Informacje dodatkowe

Reklamacje należy kierować na adres KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa lub za pośrednictwem poczty e-mail: .
Procedura rozpatrywania reklamacji w KBC TFI S.A.

Informujemy również, że w Towarzystwie obowiązuje Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów w KBC Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Pobierz procedurę:

Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów

Przedstawiony materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne otwarte i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospektach informacyjnych oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.kbctfi.pl
Fundusze inwestujące część lub całość aktywów w akcje charakteryzują się wysokim ryzykiem inwestycyjnym oraz znacznymi wahaniami jednostek uczestnictwa w krótkim okresie.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Zyski z inwestycji osiągane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

aktualizowano: 20.04.2017

O funduszu

Wybrany fundusz posiada notowania dla okresu od 2012-04-04 do 2017-08-21. Wybór zakresu spoza okresu objętego notowaniami może nie wyświetlić żadnych danych.

Notowania z okresu:

Kalkulator inwestycji
Ważne: Z dniem 10.01.2017 r. subfundusz KBC Zmiennej Alokacji został przekształcony w subfundusz KBC Globalny Obligacyjny. Zmianie uległa między innymi polityka inwestycyjna. Prezentowane dane zawierają historyczne wyceny/notowania sprzed przekształcenia subfunduszu.

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi dokumentami.

Udostępniane dokumenty zapisane są w formatach Acrobat PDF , (który można otwierać bezpośrednio w przeglądarce) oraz w postaci spakowanych plików zip. Do ich pobrania potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader dostępny bezpłatnie w Internecie.


Udostępniane dokumenty zapisane są w formatach Acrobat PDF lub HTML, (które można otwierać bezpośrednio w przeglądarce) oraz w postaci spakowanych plików zip. Do ich pobrania potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader dostępny bezpłatnie w Internecie.

O funduszu

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Tabela Opłat i Regulaminy Programów Inwestycyjnych

Sprawozdania finansowe i kwartalne informacje o składzie portfeli subfunduszy

Skład portfela KBC Parasol FIO - publikacja kwartalna
Sprawozdanie finansowe funduszu KBC Parasol FIO za rok 2016
Sprawozdanie finansowe subfunduszu KBC Globalny Obligacyjny za rok 2016
Sprawozdanie finansowe funduszu KBC Parasol FIO za I półrocze 2016
Sprawozdanie finansowe subfunduszu KBC Zmiennej Alokacji za I półrocze 2016
Sprawozdanie finansowe funduszu KBC Parasol FIO za rok 2015
Sprawozdanie finansowe subfunduszu KBC Zmiennej Alokacji za rok 2015
Sprawozdanie finansowe funduszu KBC Parasol FIO za I półrocze 2015
Sprawozdanie finansowe subfunduszu (KBC Zmiennej Alokacji) za I półrocze 2015
List do uczestników dołączony do sprawozdania za rok 2014 r. - korekta
Sprawozdanie finansowe funduszu (KBC Parasol FIO) za rok 2014
Sprawozdanie finansowe subfunduszu (KBC Zmiennej Alokacji) za rok 2014
Sprawozdanie finansowe funduszu (KBC Parasol FIO) za I półrocze 2014
Sprawozdanie finansowe subfunduszu (KBC Zmiennej Alokacji) za I półrocze 2014
Sprawozdanie finansowe funduszu (KBC Parasol FIO) za rok 2013
Sprawozdanie finansowe subfunduszu (KBC Zmiennej Alokacji) za rok 2013
Sprawozdanie finansowe funduszu za I półrocze 2013
Sprawozdanie finansowe funduszu za rok 2012
Sprawozdanie finansowe funduszu za I półrocze 2012
Sprawozdanie finansowe funduszu za rok 2011
Sprawozdanie finansowe funduszu za I półrocze 2011
Sprawozdanie finansowe funduszu za 2010

Więcej plików: Rozwiń Zwiń

Ogłoszenia prawne dla KBC Globalny Obligacyjny

Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer
Wejdź
po wiedzę
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×