KBC Globalny Ochrony 90 Listopad

Subfundusz funduszu KBC Parasol FIO

Informacje podstawowe

Typ funduszu inny
Wynagrodzenie za zarządzanie w skali roku 1,70%
Minimalna pierwsza wpłata 500,00
Kolejne wpłaty minimum 100,00
Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (min. 1 – maks.7) 4

Polityka inwestycyjna

Subfundusz stosuje mechanizm CPPI, który automatycznie dobiera proporcje inwestycji w akcje i obligacje do bieżącej sytuacji na rynku finansowym, aby zrealizować jak najwyższe zyski. 

Poziom ochrony ustalony został na poziomie 90% wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa na koniec każdego roku funkcjonowania (ostatni dzień roboczy listopada).

Po pierwszym roku działalności wartość tytułu uczestnictwa Subfunduszu na dzień 30.11.2016 r. wyniosła 93,34 PLN. Zgodnie z mechanizmem działania Subfunduszu ustanowiono nowy poziom "floor", który obecnie wynosi: 84,01 PLN (i stanowi 90% wartości t.u. 93,34 PLN). 

Subfundusz jest aktywnie zarządzany. Aktywa inwestowane są na rynkach globalnych poprzez fundusze pieniężne, obligacyjne i akcyjne zarządzane przez podmioty z Grupy KBC. Zarządzający mogą inwestować na wielu rynkach np. w Europie, Ameryce Północnej, Azji, czy w krajach Pacyfiku. Jest jednak jeden warunek - instrumenty pochodne oparte o te rynki są notowane całą dobę. Dzięki temu inwestycja jest monitorowana 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu i w razie potrzeby zarządzający jest w stanie reagować na każde wydarzenie na rynku, niezależnie od pory dnia czy nocy. 

Profil inwestora

Do kogo skierowany jest Subfundusz:

do inwestorów, którzy chcieliby w otoczeniu niskich stóp procentowych, skorzystać z możliwości zysku płynącego z rynku kapitałowego, takich którzy obawiają się nadmiernego ryzyka,

oraz dla tych, którzy oczekują minimalnego ryzyka - wykorzystanie funduszy CPPI w portfelu minimalizuje ryzyko i nie ma wpływu na oczekiwaną stopę zwrotu.

Dodatkowo fundusz może służyć do dywersyfikacji portfela inwestycyjnego klienta, w celu zmniejszenia jego zmienności, bez wpływu na oczekiwaną stopę zwrotu z inwestycji.

Profil ryzyka

Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (min. 1 – maks.7): 4.

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów. W przypadku dystrybucji produktów inwestycyjnych przez spółki z Grupy KBC, spółki te stosują dodatkowo własne zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest odpowiednia dla Klienta. Informacja odnośnie produktów odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna jest pod poniższym linkiem: więcej informacji o profilach
Zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest odpowiednia dla Klienta stosowane przez dystrybutorów spoza Grupy KBC, mogą się różnić od zasad przyjętych w Grupie KBC.

Zalety inwestowania w fundusz

  • Możliwość zainwestowania środków w rynki o największym potencjale wzrostu w danym momencie.
  • Dynamiczne dopasowywanie przez zarządzających aktualnej struktury inwestycji do zmieniającego się otoczenia rynkowego, przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
  • Mechanizm zabezpieczenia aktywów pozwala uniknąć wysokich strat w czasie bessy na rynku akcji.
  • W czasie długotrwałej hossy na rynku akcji, ze względu na przesuwający się poziom „floor” możliwość zabezpieczenia wypracowanych przez fundusz zysków w poprzednich okresach.
  • Codzienna wycena i możliwość konwersji do/z innego subfunduszu w ramach KBC Parasol FIO.
  • Wieloletnie doświadczenie i kompetencje grupy KBC do zarządzania funduszami typu CPPI.

Informacje dodatkowe

Wyceny

częstotliwość wycen: każdego dnia roboczego na GPW

termin publikacji wyceny: następny dzień roboczy po dniu wyceny

Data „restrike”

Ostatni dzień roboczy listopada każdego roku (lub poprzedni dzień wyceny jeżeli dzień ten nie jest wspólnym bankowym dniem roboczym w Luksemburgu i Belgii)

Poziom „floor” Subfunduszu

90%

Reklamacje należy kierować na adres KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa lub za pośrednictwem poczty e-mail: .

Procedura rozpatrywania reklamacji w KBC TFI S.A.

Informujemy również, że w Towarzystwie obowiązuje Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów w KBC Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Pobierz procedurę:

Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów

Przedstawiony materiał ma charakter informacyjny, nie należy go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Przedstawiony materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. KBC TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w materiale.
Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jego zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w Subfundusz i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym KBC Parasol FIO oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.kbctfi.pl. W przypadku dystrybucji jednostek uczestnictwa za pośrednictwem innych podmiotów, informacje o opłatach manipulacyjnych znajdują się na stronach internetowych dystrybutorów. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywanych przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.
Celem Subfunduszu KBC Globalny Ochrony 90 Listopad jest zapewnienie uczestnikom największego możliwego zysku poprzez bezpośrednie lub pośrednie inwestycje w zbywalne papiery wartościowe. Subfundusz dąży do ustanowienia poziomu minimalnego wartości aktywów netto (90%) w każdą rocznicę Subfunduszu, która przypada ostatniego Dnia Roboczego listopada w Luksemburgu i Belgii, począwszy od listopada 2016 roku i nie uwzględnia pobranych opłat manipulacyjnych ani innych kosztów poniesionych przez Klienta związanych z uczestnictwem. Cel ten nie oznacza gwarancji zysku ani wartości aktywów netto, która może być niższa od określonego wyżej poziomu minimalnego. Subfundusz nie oferuje gwarancji zysku ani ochrony kapitału.
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

aktualizowano: 20.04.2017

O funduszu

Wybrany fundusz posiada notowania dla okresu od 2015-12-09 do 2017-06-22. Wybór zakresu spoza okresu objętego notowaniami może nie wyświetlić żadnych danych.

Notowania z okresu:

Kalkulator inwestycji

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi dokumentami.

Udostępniane dokumenty zapisane są w formatach Acrobat PDF , (który można otwierać bezpośrednio w przeglądarce) oraz w postaci spakowanych plików zip. Do ich pobrania potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader dostępny bezpłatnie w Internecie.

Ogłoszenia prawne dla KBC Globalny Ochrony 90 Listopad

Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer
Wejdź
po wiedzę
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×