KBC Obligacji Korporacyjnych Plus (d. KBC Globalny Ochrony 90 Listopad)

Subfundusz funduszu KBC Parasol FIO

Informacje podstawowe

Typ funduszu papierów dłużnych
Wynagrodzenie za zarządzanie w skali roku 0,80%
Minimalna pierwsza wpłata 500,00
Kolejne wpłaty minimum 100,00
Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (min. 1 – maks.7) 2

Polityka inwestycyjna

KBC Obligacji Korporacyjnych Plus inwestuje głównie w obligacje (skarbowe, korporacyjne i komunalne), instrumenty rynku pieniężnego i depozyty, które stanowią min. 60% wartości aktywów (max. 100%). Obligacje korporacyjne i komunalne mogą stanowić łącznie max. 90% wartości aktywów. Aktywa lokowane są przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności nie przekracza dwóch lat lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku.

Ryzyko kredytowe (obligacje przedsiębiorstw i gmin) jest minimalizowane poprzez staranny dobór papierów wartościowych emitowanych przez podmioty o najwyższej wiarygodności kredytowej oraz bieżący monitoring tego ryzyka w portfelu. W celu osiągania dodatkowych przychodów do 15% wartości aktywów mogą stanowić udziałowe papiery wartościowe, zwłaszcza akcje (głównie poprzez zajmowanie długich pozycji w kontraktach na WIG20 lub mWIG40). Lokaty te będą dokonywane wyłącznie w sytuacji dużego prawdopodobieństwa osiągnięcia zysku z danej lokaty.Instrumenty pochodne będą wykorzystywane celem sprawnego zarządzania lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.

Profil inwestora

Do kogo skierowany jest Subfundusz:

Subfundusz stworzony został z myślą o inwestorach, którzy cenią sobie stabilność stóp zwrotu, a jednocześnie są zainteresowani czerpaniem zysków z rynku akcji w średnim terminie poprzez niewielką ekspozycję na ten rynek.

Profil ryzyka

Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (min. 1 – maks.7): 2.

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów. W przypadku dystrybucji produktów inwestycyjnych przez spółki z Grupy KBC, spółki te stosują dodatkowo własne zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest odpowiednia dla Klienta. Informacja odnośnie produktów odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna jest pod poniższym linkiem: więcej informacji o profilach
Zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest odpowiednia dla Klienta stosowane przez dystrybutorów spoza Grupy KBC, mogą się różnić od zasad przyjętych w Grupie KBC.

Wzorcowy portfel

Modelowa alokacja Subfunduszu w klasy aktywów inwestycyjnych to:

  •  95% (min. 60, a maks. 100% w obligacje skarbowe, korporacyjne i komunalne oraz instrumenty rynku pieniężnego  i depozyty),
  •  5% (min. 0, a maks. 15% w akcje i inne papiery udziałowe).

 

Informacje dodatkowe

Reklamacje należy kierować na adres KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa lub za pośrednictwem poczty e-mail: .

Procedura rozpatrywania reklamacji w KBC TFI S.A.

Informujemy również, że w Towarzystwie obowiązuje Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów w KBC Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Pobierz procedurę:

Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów

Przedstawiony materiał ma charakter informacyjny, nie należy go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Przedstawiony materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. KBC TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w materiale.
Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jego zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w Subfundusz i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym KBC Parasol FIO oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.kbctfi.pl. W przypadku dystrybucji jednostek uczestnictwa za pośrednictwem innych podmiotów, informacje o opłatach manipulacyjnych znajdują się na stronach internetowych dystrybutorów. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywanych przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.
Celem Subfunduszu KBC Globalny Ochrony 90 Listopad jest zapewnienie uczestnikom największego możliwego zysku poprzez bezpośrednie lub pośrednie inwestycje w zbywalne papiery wartościowe. Subfundusz dąży do ustanowienia poziomu minimalnego wartości aktywów netto (90%) w każdą rocznicę Subfunduszu, która przypada ostatniego Dnia Roboczego listopada w Luksemburgu i Belgii, począwszy od listopada 2016 roku i nie uwzględnia pobranych opłat manipulacyjnych ani innych kosztów poniesionych przez Klienta związanych z uczestnictwem. Cel ten nie oznacza gwarancji zysku ani wartości aktywów netto, która może być niższa od określonego wyżej poziomu minimalnego. Subfundusz nie oferuje gwarancji zysku ani ochrony kapitału.
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

aktualizowano: 12.07.2017

Notowania

Wybrany fundusz posiada notowania dla okresu od 2015-12-09 do 2017-08-17. Wybór zakresu spoza okresu objętego notowaniami może nie wyświetlić żadnych danych.

Notowania z okresu:

Kalkulator inwestycji
Ważne: Z dniem 12.07.2017 r. subfundusz KBC Globalny Ochrony 90 Listopad został przekształcony w subfundusz KBC Obligacji Korporacyjnych Plus. Zmianie uległa między innymi polityka inwestycyjna.
Prezentowane dane zawierają historyczne wyceny/notowania sprzed przekształcenia subfunduszu.

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi dokumentami.

Udostępniane dokumenty zapisane są w formatach Acrobat PDF , (który można otwierać bezpośrednio w przeglądarce) oraz w postaci spakowanych plików zip. Do ich pobrania potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader dostępny bezpłatnie w Internecie.


Udostępniane dokumenty zapisane są w formatach Acrobat PDF lub HTML, (które można otwierać bezpośrednio w przeglądarce) oraz w postaci spakowanych plików zip. Do ich pobrania potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader dostępny bezpłatnie w Internecie.

Ogłoszenia prawne dla KBC Obligacji Korporacyjnych Plus (d. KBC Globalny Ochrony 90 Listopad)

Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer
Wejdź
po wiedzę
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×