KBC Pieniężny

Subfundusz funduszu KBC Parasol FIO

Informacje podstawowe

Typ funduszu pieniężny
Data rejestracji 02.07.2002
Zarządzający KBC TFI S.A.
Wynagrodzenie za zarządzanie w skali roku 0,90%
Minimalna pierwsza wpłata 500,00
Kolejne wpłaty minimum 100,00
Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (min. 1 – maks.7) 2

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje swoje aktywa głównie w instrumenty rynku pieniężnego, np. bony skarbowe czy obligacje emitowane przez Skarb Państwa o terminie zapadalności do 1 roku. Cechuje go brak ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje i stabilny, systematyczny wzrost wartości jednostki uczestnictwa.

Subfundusz inwestuje w:

 

Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego

70% - 100%

Inne kategorie lokat

0% - 30%

Średni termin wykupu

do 12 miesięcy

Zarządzający Funduszem: Artur Ratyński (czytaj więcej o Zarządzającym)(Decyzje inwestycyjne podejmowane są przez Komitet Inwestycyjny)

Kup fundusze otwarte KBC TFI bez opłat! Zobacz więcej na temat promocji!

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które:

  • nie akceptujących ryzyka związanego z inwestycją w akcje,
  • planują inwestować w krótkim terminie.

Profil ryzyka

Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (min. 1 – maks.7): 2.

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów. W przypadku dystrybucji produktów inwestycyjnych przez spółki z Grupy KBC, spółki te stosują dodatkowo własne zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest odpowiednia dla Klienta. Informacja odnośnie produktów odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna jest pod poniższym linkiem:
więcej informacji o profilach.
Zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest odpowiednia dla Klienta stosowane przez dystrybutorów spoza Grupy KBC, mogą się różnić od zasad przyjętych w Grupie KBC.

Informacje dodatkowe

Reklamacje należy kierować na adres KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa lub za pośrednictwem poczty e-mail: .

Procedura rozpatrywania reklamacji w KBC TFI S.A.

Informujemy również, że w Towarzystwie obowiązuje Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów w KBC Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Pobierz procedurę:

Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów

Przedstawiony materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne otwarte i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospektach informacyjnych oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.kbctfi.pl
Fundusze inwestujące część lub całość aktywów w akcje charakteryzują się wysokim ryzykiem inwestycyjnym oraz znacznymi wahaniami jednostek uczestnictwa w krótkim okresie.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Zyski z inwestycji osiągane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

aktualizowano: 20.04.2017

Notowania

Wybrany fundusz posiada notowania dla okresu od 2002-07-26 do 2017-08-17. Wybór zakresu spoza okresu objętego notowaniami może nie wyświetlić żadnych danych.

Notowania z okresu:

Kalkulator inwestycji

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi dokumentami.

Udostępniane dokumenty zapisane są w formatach Acrobat PDF , (który można otwierać bezpośrednio w przeglądarce) oraz w postaci spakowanych plików zip. Do ich pobrania potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader dostępny bezpłatnie w Internecie.


Udostępniane dokumenty zapisane są w formatach Acrobat PDF lub HTML, (które można otwierać bezpośrednio w przeglądarce) oraz w postaci spakowanych plików zip. Do ich pobrania potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader dostępny bezpłatnie w Internecie.

Notowania

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Tabela Opłat i Regulaminy Programów Inwestycyjnych

Sprawozdania finansowe i kwartalne informacje o składzie portfeli subfunduszy

Skład portfela KBC Parasol FIO - publikacja kwartalna
Sprawozdanie finansowe funduszu KBC Parasol FIO za rok 2016
Sprawozdanie finansowe subfunduszu KBC Pieniężny za rok 2016
Sprawozdanie finansowe funduszu KBC Parasol FIO za I półrocze 2016
Sprawozdanie finansowe subfunduszu KBC Pieniężny za I półrocze 2016
Sprawozdanie finansowe funduszu KBC Parasol FIO za rok 2015
Sprawozdanie finansowe subfunduszu KBC Pieniężny za rok 2015
Sprawozdanie finansowe funduszu KBC Parasol FIO za I półrocze 2015
Sprawozdanie finansowe subfunduszu (KBC Pieniężny) za I półrocze 2015
List do uczestników dołączony do sprawozdania za rok 2014 r. - korekta
Sprawozdanie finansowe funduszu (KBC Parasol FIO) za rok 2014
Sprawozdanie finansowe subfunduszu (KBC Pieniężny) za rok 2014
Sprawozdanie finansowe funduszu (KBC Parasol FIO) za I półrocze 2014
Sprawozdanie finansowe subfunduszu (KBC Pieniężny) za I półrocze 2014
Sprawozdanie finansowe funduszu (KBC Parasol FIO) za rok 2013
Sprawozdanie finansowe subfunduszu (KBC Pieniężny) za rok 2013
Sprawozdanie finansowe funduszu za I półrocze 2013
Sprawozdanie finansowe funduszu za rok 2012
Sprawozdanie finansowe funduszu za I półrocze 2012
Sprawozdanie finansowe funduszu za rok 2011
Sprawozdanie finansowe funduszu za I półrocze 2011
Sprawozdanie finansowe funduszu za 2010
Sprawozdanie finansowe funduszu za I półrocze 2010
Sprawozdanie finansowe funduszu za rok 2009
Sprawozdanie finansowe funduszu za I półrocze 2009
Sprawozdanie finansowe funduszu za rok 2008
Sprawozdanie finansowe funduszu za I półrocze 2008
Sprawozdanie finansowe funduszu za 2007 rok
Sprawozdanie finansowe funduszu za I półrocze 2007
Sprawozdanie finansowe funduszu za 2006
Sprawozdanie finansowe funduszu za I półrocze 2006
Sprawozdanie finansowe funduszu za 2005
Sprawozdanie finansowe funduszu za I półrocze 2005
Sprawozdanie finansowe funduszu za 2004
Sprawozdanie finansowe funduszu za I półrocze 2004
Sprawozdanie finansowe funduszu za 2003
Sprawozdanie finansowe funduszu za I półrocze 2003
Sprawozdanie finansowe funduszu za 2002

Więcej plików: Rozwiń Zwiń

Ogłoszenia prawne dla KBC Pieniężny

Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer
Wejdź
po wiedzę
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×