KBC Portfel Akcji Średnich Spółek

Subfundusz funduszu KBC Portfel VIP SFIO

Informacje podstawowe

Typ funduszu akcyjny
Data rejestracji 15.03.2006
Wynagrodzenie za zarządzanie w skali roku 4,00%
Minimalna pierwsza wpłata 100000,00
Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (min. 1 – maks.7) 6

Polityka inwestycyjna

Zarządzający Funduszem:

Jakub Bentke (czytaj więcej o Zarządzającym)

(Decyzje inwestycyjne podejmowane są przez Komitet Inwestycyjny)

Profil ryzyka

Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (min. 1 – maks.7): 5.

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów. W przypadku dystrybucji produktów inwestycyjnych przez spółki z Grupy KBC, spółki te stosują dodatkowo własne zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest odpowiednia dla Klienta. Informacja odnośnie produktów odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna jest pod poniższym linkiem:
więcej informacji o profilach.
Zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest odpowiednia dla Klienta stosowane przez dystrybutorów spoza Grupy KBC, mogą się różnić od zasad przyjętych w Grupie KBC.

Informacje dodatkowe

Reklamacje należy kierować na adres KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa lub za pośrednictwem poczty e-mail: .
Procedura rozpatrywania reklamacji w KBC TFI S.A.

Informujemy również, że w Towarzystwie obowiązuje Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów w KBC Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Pobierz procedurę:

Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów

Przedstawiony materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne otwarte i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospektach informacyjnych oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.kbctfi.pl
Fundusze inwestujące część lub całość aktywów w akcje charakteryzują się wysokim ryzykiem inwestycyjnym oraz znacznymi wahaniami jednostek uczestnictwa w krótkim okresie.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Zyski z inwestycji osiągane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

aktualizowano: 20.04.2017

Notowania

Wybrany fundusz posiada notowania dla okresu od 2007-11-19 do 2017-08-17. Wybór zakresu spoza okresu objętego notowaniami może nie wyświetlić żadnych danych.

Notowania z okresu:

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi dokumentami.

Brak dokumentów.

Udostępniane dokumenty zapisane są w formatach Acrobat PDF , (który można otwierać bezpośrednio w przeglądarce) oraz w postaci spakowanych plików zip. Do ich pobrania potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader dostępny bezpłatnie w Internecie.


Udostępniane dokumenty zapisane są w formatach Acrobat PDF lub HTML, (które można otwierać bezpośrednio w przeglądarce) oraz w postaci spakowanych plików zip. Do ich pobrania potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader dostępny bezpłatnie w Internecie.

Notowania

Tabela Opłat; Regulamin Zarządzania Aktywami; Informacja Dodatkowa dla Klienta

Sprawozdania finansowe i kwartalne informacje o składzie portfeli subfunduszy

Skład portfela KBC Portfel VIP SFIO - publikacja kwartalna
Sprawozdanie finansowe funduszu KBC Portfel VIP SFIO za rok 2016
Sprawozdanie finansowe subfunduszu KBC Portfel Akcji Średnich Spółek za rok 2016
Sprawozdanie finansowe funduszu KBC Portfel VIP SFIO za I półrocze 2016
Sprawozdanie finansowe subfunduszu KBC Akcji Średnich Spółek za I półrocze 2016
Sprawozdanie finansowe funduszu KBC Portfel VIP SFIO za rok 2015
Sprawozdanie finansowe subfunduszu KBC Portfel Akcji Średnich Spółek za rok 2015
Sprawozdanie finansowe funduszu (KBC Portfel VIP SFIO) za I półrocze 2015
Sprawozdanie finansowe subfunduszu (KBC Portfel Akcji Średnich Spółek) za I półrocze 2015
List do uczestników dołączony do sprawozdania za rok 2014 r. - korekta
Sprawozdanie finansowe subfunduszu (KBC Portfel VIP SFIO) za rok 2014
Sprawozdanie finansowe subfunduszu (KBC Portfel Akcji Średnich Spółek) za rok 2014
Sprawozdanie finansowe subfunduszu (KBC Portfel VIP SFIO) za I półrocze 2014
Sprawozdanie finansowe subfunduszu (KBC Portfel Akcji Średnich Spółek) za I półrocze 2014
Sprawozdanie finansowe funduszu za rok 2013
Sprawozdanie finansowe funduszu za I półrocze 2013
Sprawozdanie finansowe funduszu za rok 2012
Sprawozdanie finansowe funduszu za I półrocze 2012
Sprawozdanie finansowe funduszu za rok 2011
Sprawozdanie finansowe funduszu za I półrocze 2011
Sprawozdanie finansowe funduszu za 2010
Sprawozdanie finansowe funduszu za I półrocze 2010
Sprawozdanie finansowe funduszu za rok 2009
Sprawozdanie finansowe funduszu za I półrocze 2009
Sprawozdanie finansowe funduszu za rok 2008
Sprawozdanie finansowe funduszu za I półrocze 2008
Sprawozdanie finansowe funduszu KBC Portfel VIP SFIO za 2007

Więcej plików: Rozwiń Zwiń

Ogłoszenia prawne dla KBC Portfel Akcji Średnich Spółek

Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer
Wejdź
po wiedzę
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×