KBC TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
stopa zwrotu
Okres
Stopa zwrotu (%)
1M
19.01.2018
-1.95
3M
21.11.2017
+0.04
6M
21.08.2017
+0.27
12M
21.02.2017
+0.50
24M
19.02.2016
+11.11
36M
20.02.2015
+5.60
60M
21.02.2013
+18.97
Aktywa mieszane
Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Wskaźnik ryzyka - 4
Waluta
Nieograniczony zysk

Polityka inwestycyjna

Subfundusz stabilnego wzrostu, inwestujący do 50% swoich aktywów w akcje, resztę zaś w papiery dłużne. Dzięki zaangażowaniu w akcje jego potencjał wzrostu w czasie hossy przekracza potencjał funduszy pieniężnych i obligacyjnych. W momentach dekoniunktury subfundusz ogranicza swoje zaangażowanie w akcje, zwiększając udział papierów dłużnych w portfelu.

Fundusz inwestuje w:

Akcje
0% - 50%
Papiery dłużne, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty:
50% - 100%
Tomasz Kowalski
Zarządzający funduszem:
Tomasz Kowalski

Decyzje inwestycyjne podejmowane są przez Komitet Inwestycyjny.

Profil inwestora

KBC Stabilny przeznaczony jest dla osób, które chciałyby skorzystać z potencjału, jaki w długim terminie daje inwestowanie części kapitału w akcje, pragnących jednocześnie ograniczyć ryzyko takiej inwestycji, poprzez lokowanie części środków w papiery dłużne. Przy czym Inwestor akceptuje ryzyka opisane w dokumentach funduszu.

Profil ryzyka

Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (min. 1 – maks.7): 4.

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów.

Informacja odnośnie produktów odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna jest pod linkiem: więcej informacji o profilach.

Informacje dodatkowe

Reklamacje należy kierować na adres KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa lub za pośrednictwem poczty e-mail: .
Procedura rozpatrywania reklamacji w KBC TFI S.A.

Informujemy również, że w Towarzystwie obowiązuje Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów w KBC Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Pobierz procedurę:

Przedstawiony materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne otwarte i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospektach informacyjnych oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów.
Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.kbctfi.pl Fundusze inwestujące część lub całość aktywów w akcje charakteryzują się wysokim ryzykiem inwestycyjnym oraz znacznymi wahaniami jednostek uczestnictwa w krótkim okresie. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Zyski z inwestycji osiągane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Rozwiń więcej
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie