KBC TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
stopa zwrotu
Okres
Stopa zwrotu (%)
1M
19.01.2018
-4.85
3M
21.11.2017
-1.33
6M
21.08.2017
+2.44
12M
21.02.2017
+3.13
24M
19.02.2016
+6.77
36M
21.02.2015
-
60M
21.02.2013
-
Subfundusz zagraniczny
Wskaźnik ryzyka - 4
Waluta
Nieograniczony zysk

Polityka inwestycyjna

Global Partners KBC Strategy 90 April to Subfundusz zagranicznego funduszu otwartego o strategii typu CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance). Dąży on do wypracowania dodatniej stopy zwrotu oraz do ograniczenia ryzyka strat poprzez określenie minimalnej rocznej wartości docelowej (na poziomie 90% wartości aktywów netto) w każdą rocznicę funkcjonowania Subfunduszu.

Subfundusz jest zarządzany aktywnie przez KBC ASSET MANAGEMENT S.A. (7 dni w tygodniu przez 24 godziny) przy zastosowaniu modeli algorytmicznych. 
Inwestuje aktywa w fundusze pieniężne, obligacyjne i akcyjne (fundusz funduszy) zarządzane przez podmioty z Grupy KBC.
Rzeczywisty skład portfela Subfunduszu zależy od odległości bieżącej wartości tytułu uczestnictwa od poziomu „floor” (im większa jest ww. odległość tym większe zaangażowanie w fundusze akcyjne i odwrotnie) oraz od zmienności rynkowej.

Mechanizm działania

W dniu rozpoczęcia inwestycji oraz co roku w terminie określenia poziomu „floor” aktywa Subfunduszu są inwestowane modelowo w jednakowej proporcji w fundusze obligacyjne i akcyjne.

 • Gdy wartość tytułu uczestnictwa Subfunduszu wzrasta (oddala się od ustalonego poziomu „floor”) udział funduszy akcyjnych w portfelu rośnie, a udział funduszy obligacyjnych maleje.
 • W razie spadku wyceny tytułu uczestnictwa Subfunduszu fundusze akcyjne, a następnie obligacyjne, są stopniowo zbywane i zamieniane na fundusze pieniężne i depozyty.

Ważne: Ustalenie poziomu "floor" nie oznacza żadnej gwarancji zysku lub ochrony wartości aktywów netto, która może być niższa od określonego powyżej poziomu.

Po pierwszym roku działalności wartość tytułu uczestnictwa Subfunduszu na dzień 29.04.2016 r. wyniosła 92,18 PLN. Zgodnie z mechanizmem działania Subfunduszu ustanowiono nowy poziom "floor", który obecnie wynosi: 82,96 PLN (i stanowi 90% wartości t.u. 92,18 PLN). 

Po drugim roku działalności wartość tytułu uczestnictwa Subfunduszu na dzień 28.04.2017 r. wyniosła 96,29 PLN. Zgodnie z mechanizmem działania Subfunduszu ustanowiono nowy poziom "floor", który obecnie wynosi: 86,66 PLN (i stanowi 90% wartości t.u. 96,29 PLN). 

 

Profil inwestora

Produkt kierowany jest do Inwestorów, którzy oczekują:

 • nieograniczonego zysku - porównywalnego z zyskiem osiąganym przez fundusze mieszane otwarte
 • ekspozycji na rynki globalne
 • modelu zarządzania (7 dni w tygodniu/24h na dobę), którego celem jest utrzymanie minimalnego poziomu docelowego wartości aktywów netto (90%)
 • możliwości codziennego śledzenia wyników inwestycji
 • płynności inwestycji - możliwość dopłaty lub zakończenia inwestycji w dowolnym momencie po zakończeniu subskrypcji

Sprzedaż Subfunduszu prowadzi Deutsche Bank Polska.

Profil ryzyka

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów z dnia 29.08.2016 r.

Informacja odnośnie produktów odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna jest pod poniższym linkiem: więcej informacji o profilach.

Zalety inwestowania w fundusz

 • szansa na zysk porównywalny z osiąganym przez fundusze mieszane
 • ustanowienie 90% wartości aktywów netto w rocznicę funkcjonowania Subfunduszu jako cel inwestycyjny – Subfundusz nie gwarantuje realizacji tego celu
 • możliwość zakończenia inwestycji w dowolnym momencie
 • możliwość bieżącego śledzenia wyników inwestycji – wycena tytułów uczestnictwa każdego dnia roboczego w Luksemburgu i Belgii
 • minimalna kwota inwestycji już od 5 000 zł

Informacje dodatkowe

SUBSKRYPCJA: 23.03.2015 - 30.04.2015 r.

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYCENY: wycena każdego wspólnego dnia roboczego w Luksemburgu i w Belgii. Publikacja wyceny: 3 dzień roboczy od dnia wyceny.

KWOTA MINIMALNEJ WPŁATY: 5 000 PLN

KWOTA MINIMALNEJ WYPŁATY: brak limitu

POZIOM „FLOOR” SUBFUNDUSZU (min. roczna wartość docelowa): 90% (celem Subfunduszu równorzędnym z osiąganiem zysku jest, aby wartość t.u. nie spadła na koniec danego rocznego okresu poniżej 90% wyceny z początku tego okresu)

DATA „RESTRIKE" (rocznica subfunduszu): ostatni dzień roboczy kwietnia (wspólny dzień roboczy w Luksemburgu i w Belgii) każdego roku poczynając od 2016 r.

CZAS TRWANIA SUBFUNDUSZU: nieokreślony

PODATKI: obowiązek rozliczenia podatku dochodowego spoczywa na uczestniku Subfunduszu

Głównym celem Subfunduszu jest zapewnienie uczestnikom największego możliwego zysku poprzez bezpośrednie lub pośrednie inwestycje w zbywalne papiery wartościowe. Subfundusz dąży również do ustanowienia poziomu minimalnego wartości aktywów netto (90%) w każdą rocznicę Subfunduszu, która przypada ostatniego Dnia Roboczego kwietnia w Luksemburgu i Belgii, począwszy od kwietnia 2016 roku i nie uwzględnia pobranych opłat manipulacyjnych ani innych kosztów Klienta związanych z uczestnictwem. Cel ten nie oznacza gwarancji zysku lub wartości aktywów netto, która może być niższa od określonego wyżej poziomu minimalnego.
W związku z tym Subfundusz nie oferuje gwarancji zysku ani ochrony kapitału. Inwestor powinien liczyć się z możliwością utraty części kapitału. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Global Partners KBC Strategy 90 April to Subfundusz Funduszu GLOBAL PARTNERS. GLOBAL PARTNERS to zagraniczna spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale z siedzibą w Luksemburgu, utworzona zgodnie z prawem luksemburskim. Spółka jest osobą prawną i jednocześnie Funduszem z wydzielonymi Subfunduszami obejmującymi różnego rodzaju Subfundusze o charakterze otwartym. Spółka podlega nadzorowi właściwego organu mającego siedzibę w Luksemburgu, tj. Commission de Surveillance du Secteur Financier. Przedstawiony materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością. Nie należy go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe, nie stanowi on pełnej informacji o funduszu inwestycyjnym ani nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. KBC TFI S.A.nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w materiale. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości tytułów uczestnictwa w momencie ich zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Prospekcie Global Partners oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A., oddziałach Dystrybutora oraz na stronie internetowej www.kbctfi .pl. Wycenę tytułów uczestnictwa Subfunduszu można znaleźć na stronie www.kbctfi .pl. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. UWAGA: Obowiązek uiszczenia podatku z tytułu uczestnictwa w funduszach zagranicznych ciąży na uczestniku Funduszu.
Rozwiń więcej
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie