KBC TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres

Ważne: Z dniem 20.11.2017 mFundusz Obligacji SFIO zmienił nazwę na mFundusz Lokacyjny Plus SFIO. Polityka inwestycyjna nie uległa zmianie.

Ważne: Z dniem 03.08.2016 r. fundusz KBC BETA Dywidendowy SFIO został przekształcony w mFundusz Obligacji SFIO. Zmianie uległa między innymi polityka inwestycyjna. Prezentowane dane zawierają historyczne wyceny/notowania sprzed przekształcenia funduszu.

Ważne: Z dniem 01.06.2015 r. fundusz KBC BETA SFIO został przekształcony w KBC BETA Dywidendowy SFIO. Zmianie uległa między innymi polityka inwestycyjna.
Prezentowane dane zawierają historyczne wyceny/notowania sprzed przekształcenia funduszu.

stopa zwrotu
Okres
Stopa zwrotu (%)
1M
19.01.2018
+0.35
3M
21.11.2017
+0.83
6M
21.08.2017
+1.63
12M
21.02.2017
+3.68
24M
19.02.2016
+1.87
36M
20.02.2015
-19.89
60M
21.02.2013
-20.28
Obligacje
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Wskaźnik ryzyka - 2
Waluta
Nieograniczony zysk

Polityka inwestycyjna

Polityka inwestycyjna mFunduszu Lokacyjnego Plus SFIO ukierunkowana jest na wypracowanie stóp zwrotu, które w sposób regularny przewyższać będą oprocentowanie depozytów bankowych. Oczekiwany poziom zmienności stóp zwrotu Funduszu jest stosunkowo niski, co wynika z  konserwatywnej polityki inwestycyjnej. Fundusz lokuje do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe, w szczególności obligacje skarbowe, korporacyjne i komunalne. Część aktywów Funduszu lokowana jest także w zagranicznych instrumentach dłużnych, co ma na celu dywersyfikację geograficzną portfela lokat. W przypadku inwestycji na rynkach zagranicznych ryzyko walutowe jest zabezpieczane. Ryzyko kredytowe Funduszu jest minimalizowane dzięki wewnętrznemu procesowi selekcji dłużnych papierów wartościowych, który promuje emitentów o odpowiednio wysokim standingu finansowym. Na ograniczenie ryzyka inwestycyjnego wpływa także wysoki stopień dywersyfikacji portfela lokat. W procesie selekcji preferowane są instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynkach aktywnych, co umożliwia ich rzetelną, rynkową wycenę w każdym momencie trwania inwestycji, a ponadto pozwala na utrzymywanie ponadprzeciętnego poziomu płynności Funduszu. Fundusz nie lokuje aktywów na rynkach akcji. 

 

Zarządzający portfelem Funduszu: Dom Maklerski mBank.

Opłata za zarządzanie w skali roku:

  • kategoria A: 0,70%
  • kategoria B: 0,15%

Profil inwestora

Fundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • dotychczas inwestowali samodzielnie w papiery dłużne przedsiębiorstw i chcą skorzystać z zalet aktywnie zarządzanego portfela tych aktywów (dywersyfikacja, selekcja) 
  • nieakceptujących inwestycji o wysokim ryzyku i rozumiejących specyfikę inwestowania w papiery dłużne przedsiębiorstw
  • ceniących wysoką płynność – możliwość dopłacania i wypłacania środków w dowolnym momencie (szczegóły dotyczące nabywania i umarzania jednostek uczestnictwa zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu)

Fundusz dostępny jest w Domu Maklerskim mBanku

Profil ryzyka

Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (min. 1 – maks.7): 2.

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów z dnia 20.11.2017 r.

Fundusz w dniu 03.08.2016 r. zmienił politykę inwestycyjną i w związku z tym nie posiada historii wycen jednostek uczestnictwa odpowiadającej nowej polityce inwestycyjnej, dlatego do obliczenia wskaźnika zysku do ryzyka użyto historycznych stóp zwrotu reprezentatywnego portfela modelowego.

Informacja odnośnie produktów odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna jest pod linkiem: więcej informacji o profilach.

Informacje dodatkowe

Reklamacje należy kierować na adres KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa lub za pośrednictwem poczty e-mail: .

Procedura rozpatrywania reklamacji w KBC TFI S.A.

Informujemy również, że w Towarzystwie obowiązuje Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów w KBC Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Pobierz procedurę:.

Inwestowanie w mFundusz Obligacji wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik mFunduszu Obligacji powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości.
Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym. KBC TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje klientów związane z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa w mFunduszu Obligacji. Jednostki uczestnictwa nie są depozytem bankowym. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa w mFunduszu Obligacji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w jednostki uczestnictwa w mFunduszu Obligacji mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w mFunduszu Obligacji i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospektach informacyjnych oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A., placówkach mBanku oraz na stronie internetowej www.kbctfi.pl oraz www.mbank.pl. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
Rozwiń więcej
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie