KBC TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres

Ważne: Z dniem 20.11.2017 mFundusz Obligacji SFIO zmienił nazwę na mFundusz Lokacyjny Plus SFIO. Polityka inwestycyjna nie uległa zmianie.

Ważne: Z dniem 03.08.2016 r. fundusz KBC BETA Dywidendowy SFIO został przekształcony w mFundusz Obligacji SFIO. Zmianie uległa między innymi polityka inwestycyjna. Prezentowane dane zawierają historyczne wyceny/notowania sprzed przekształcenia funduszu.

Ważne: Z dniem 01.06.2015 r. fundusz KBC BETA SFIO został przekształcony w KBC BETA Dywidendowy SFIO. Zmianie uległa między innymi polityka inwestycyjna.
Prezentowane dane zawierają historyczne wyceny/notowania sprzed przekształcenia funduszu.

stopa zwrotu
Okres
Stopa zwrotu (%)
1M
08.11.2017
+0.33
3M
08.09.2017
+0.70
6M
08.06.2017
+1.59
12M
08.12.2016
+3.13
24M
08.12.2015
-3.34
36M
08.12.2014
-20.66
60M
07.12.2012
-20.47
Obligacje
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Wskaźnik ryzyka - 2
Waluta
Nieograniczony zysk

Polityka inwestycyjna

Polityka inwestycyjna mFunduszu Lokacyjnego Plus SFIO ukierunkowana jest na wypracowanie stóp zwrotu, które w sposób regularny przewyższać będą oprocentowanie depozytów bankowych. Oczekiwany poziom zmienności stóp zwrotu Funduszu jest stosunkowo niski, co wynika z  konserwatywnej polityki inwestycyjnej. Fundusz lokuje do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe, w szczególności obligacje skarbowe, korporacyjne i komunalne. Część aktywów Funduszu lokowana jest także w zagranicznych instrumentach dłużnych, co ma na celu dywersyfikację geograficzną portfela lokat. W przypadku inwestycji na rynkach zagranicznych ryzyko walutowe jest zabezpieczane. Ryzyko kredytowe Funduszu jest minimalizowane dzięki wewnętrznemu procesowi selekcji dłużnych papierów wartościowych, który promuje emitentów o odpowiednio wysokim standingu finansowym. Na ograniczenie ryzyka inwestycyjnego wpływa także wysoki stopień dywersyfikacji portfela lokat. W procesie selekcji preferowane są instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynkach aktywnych, co umożliwia ich rzetelną, rynkową wycenę w każdym momencie trwania inwestycji, a ponadto pozwala na utrzymywanie ponadprzeciętnego poziomu płynności Funduszu. Fundusz nie lokuje aktywów na rynkach akcji. 

 

Zarządzający portfelem Funduszu: Dom Maklerski mBank.

Opłata za zarządzanie w skali roku:

  • kategoria A: 0,70%
  • kategoria B: 0,15%

Profil inwestora

Fundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • dotychczas inwestowali samodzielnie w papiery dłużne przedsiębiorstw i chcą skorzystać z zalet aktywnie zarządzanego portfela tych aktywów (dywersyfikacja, selekcja) 
  • nieakceptujących inwestycji o wysokim ryzyku i rozumiejących specyfikę inwestowania w papiery dłużne przedsiębiorstw
  • ceniących wysoką płynność – możliwość dopłacania i wypłacania środków w dowolnym momencie (szczegóły dotyczące nabywania i umarzania jednostek uczestnictwa zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu)

Fundusz dostępny jest w Domu Maklerskim mBanku

Profil ryzyka

Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (min. 1 – maks.7): 2.

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów z dnia 03.08.2016 r.

Fundusz w dniu 03.08.2016 r. zmienił politykę inwestycyjną i w związku z tym nie posiada historii wycen jednostek uczestnictwa odpowiadającej nowej polityce inwestycyjnej, dlatego do obliczenia wskaźnika zysku do ryzyka użyto historycznych stóp zwrotu reprezentatywnego portfela modelowego.

W przypadku dystrybucji produktów inwestycyjnych przez spółki z Grupy KBC, spółki te stosują dodatkowo własne zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest odpowiednia dla Klienta. Informacja odnośnie produktów odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna jest pod poniższym linkiem:
więcej informacji o profilach.
Zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest odpowiednia dla Klienta stosowane przez dystrybutorów spoza Grupy KBC, mogą się różnić od zasad przyjętych w Grupie KBC.

Informacje dodatkowe

Reklamacje należy kierować na adres KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa lub za pośrednictwem poczty e-mail: .

Procedura rozpatrywania reklamacji w KBC TFI S.A.

Informujemy również, że w Towarzystwie obowiązuje Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów w KBC Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Pobierz procedurę:.

Inwestowanie w mFundusz Obligacji wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik mFunduszu Obligacji powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości.
Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym. KBC TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje klientów związane z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa w mFunduszu Obligacji. Jednostki uczestnictwa nie są depozytem bankowym. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa w mFunduszu Obligacji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w jednostki uczestnictwa w mFunduszu Obligacji mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w mFunduszu Obligacji i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospektach informacyjnych oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A., placówkach mBanku oraz na stronie internetowej www.kbctfi.pl oraz www.mbank.pl. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
Rozwiń więcej
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie