mFundusz Obligacji SFIO

Informacje podstawowe

Typ funduszu papierów dłużnych
Data rejestracji 07.11.2000
Minimalna pierwsza wpłata 10000,00
Kolejne wpłaty minimum 5000,00
Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (min. 1 – maks.7) 2

Polityka inwestycyjna

mFundusz Obligacji SFIO (pełna nazwa mBank mFundusz Obligacji SFIO) to aktywnie zarządzany fundusz obligacyjny, którego celem jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Funduszu dokonywanych w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe. Osiągnięcie celu inwestycyjnego opiera się na właściwym doborze papierów dłużnych przedsiębiorstw oraz aktywnym zarządzaniu częścią zainwestowaną w obligacje skarbowe.

Analizując spółki pod kątem możliwości inwestycji w emitowane przez nie obligacje korporacyjne, zarządzający kieruje się przede wszystkim oceną fundamentalną samej spółki oraz perspektywami sektora, w którym prowadzi ona swoją działalność. Uwzględniając specyfikę branżową działalności spółki, analiza oparta będzie w szczególności na ocenie:

 • sytuacji makroekonomicznej i jej wpływu na kondycję danego sektora
 • poziomu zadłużenia spółki w stosunku do posiadanego majątku
 • poziomu zadłużenia spółki w porównaniu z generowanym strumieniem pieniężnym
 • bieżącej płynności finansowej
 • terminów zapadalności zobowiązań i należności pod kątem przyszłych potencjalnych tzw. wąskich gardeł w płynności
 • dotychczasowej historii kredytowej spółki
 • sytuacji fundamentalnej spółki i jej perspektyw w terminie zapadalności emitowanych obligacji (w szczególności ocena ta dotyczy możliwości generowania strumieni pieniężnych, które pozwolą na kontynuowanie działalności oraz spłatę zobowiązań)

Zarządzający portfelem Funduszu: Dom Maklerski mBank.

Opłata za zarządzanie w skali roku:

 • kategoria A: 0,70%
 • kategoria B: 0,15%

Profil inwestora

Fundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

 • dotychczas inwestowali samodzielnie w papiery dłużne przedsiębiorstw i chcą skorzystać z zalet aktywnie zarządzanego portfela tych aktywów (dywersyfikacja, selekcja) 
 • nieakceptujących inwestycji o wysokim ryzyku i rozumiejących specyfikę inwestowania w papiery dłużne przedsiębiorstw
 • ceniących wysoką płynność – możliwość dopłacania i wypłacania środków w dowolnym momencie (szczegóły dotyczące nabywania i umarzania jednostek uczestnictwa zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu)

Fundusz dostępny jest w Domu Maklerskim mBanku

Profil ryzyka

Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (min. 1 – maks.7): 2.

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów z dnia 03.08.2016 r.

Fundusz w dniu 03.08.2016 r. zmienił politykę inwestycyjną i w związku z tym nie posiada historii wycen jednostek uczestnictwa odpowiadającej nowej polityce inwestycyjnej, dlatego do obliczenia wskaźnika zysku do ryzyka użyto historycznych stóp zwrotu reprezentatywnego portfela modelowego.

W przypadku dystrybucji produktów inwestycyjnych przez spółki z Grupy KBC, spółki te stosują dodatkowo własne zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest odpowiednia dla Klienta. Informacja odnośnie produktów odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna jest pod poniższym linkiem:
więcej informacji o profilach.
Zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest odpowiednia dla Klienta stosowane przez dystrybutorów spoza Grupy KBC, mogą się różnić od zasad przyjętych w Grupie KBC.

Informacje dodatkowe

Reklamacje należy kierować na adres KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa lub za pośrednictwem poczty e-mail: .

Procedura rozpatrywania reklamacji w KBC TFI S.A.

Informujemy również, że w Towarzystwie obowiązuje Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów w KBC Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Pobierz procedurę:.

Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów

Inwestowanie w mFundusz Obligacji wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik mFunduszu Obligacji powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym.
KBC TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje klientów związane z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa w mFunduszu Obligacji. Jednostki uczestnictwa nie są depozytem bankowym. Przy podejmowaniu
każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej.
Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa w mFunduszu Obligacji może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu
lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w jednostki uczestnictwa w mFunduszu Obligacji mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.

Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w mFunduszu Obligacji i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospektach informacyjnych oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych
opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A., placówkach mBanku oraz na stronie internetowej www.kbctfi.pl oraz www.mbank.pl. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

aktualizowano: 6.06.2017

O funduszu

Wybrany fundusz posiada notowania dla okresu od 2000-11-22 do 2017-08-17. Wybór zakresu spoza okresu objętego notowaniami może nie wyświetlić żadnych danych.

Notowania z okresu:

Kalkulator inwestycji
Ważne: Z dniem 03.08.2016 r. fundusz KBC BETA Dywidendowy SFIO został przekształcony w mFundusz Obligacji SFIO. Zmianie uległa między innymi polityka inwestycyjna. Prezentowane dane zawierają historyczne wyceny/notowania sprzed przekształcenia funduszu.

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi dokumentami.

Udostępniane dokumenty zapisane są w formatach Acrobat PDF , (który można otwierać bezpośrednio w przeglądarce) oraz w postaci spakowanych plików zip. Do ich pobrania potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader dostępny bezpłatnie w Internecie.


Udostępniane dokumenty zapisane są w formatach Acrobat PDF lub HTML, (które można otwierać bezpośrednio w przeglądarce) oraz w postaci spakowanych plików zip. Do ich pobrania potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader dostępny bezpłatnie w Internecie.

O funduszu

Sprawozdania

Sprawozdanie finansowe funduszu za rok 2016
Sprawozdanie finansowe funduszu za I półrocze 2016
Sprawozdanie finansowe funduszu KBC Beta Dywidendowy za rok 2015
Sprawozdanie finansowe funduszu za I półrocze 2015
List do uczestników dołączony do sprawozdania za rok 2014 r. - korekta
Sprawozdanie finansowe funduszu za rok 2014
Sprawozdanie finansowe funduszu za I półrocze 2014
Sprawozdanie finansowe funduszu za rok 2013
Sprawozdanie finansowe funduszu za I półrocze 2013
Sprawozdanie finansowe funduszu za rok 2012
Sprawozdanie finansowe funduszu za I półrocze 2012
Sprawozdanie finansowe funduszu za rok 2011
Sprawozdanie finansowe funduszu za I półrocze 2011
Sprawozdanie finansowe funduszu za 2010
Sprawozdanie finansowe funduszu za I półrocze 2010
Sprawozdanie finansowe funduszu za rok 2009
Sprawozdanie finansowe funduszu za I półrocze 2009
Sprawozdanie finansowe funduszu za rok 2008
Sprawozdanie finansowe funduszu za I półrocze 2008
Sprawozdanie finansowe funduszu za 2007 rok
Sprawozdanie finansowe funduszu za I półrocze 2007
Sprawozdanie finansowe funduszu za 2006
Sprawozdanie finansowe funduszu za I półrocze 2006
Sprawozdanie finansowe funduszu za 2005
Sprawozdanie finansowe funduszu za I półrocze 2005
Sprawozdanie finansowe funduszu za 2004
Sprawozdanie finansowe funduszu za I półrocze 2004
Sprawozdanie finansowe funduszu za 2003
Sprawozdanie finansowe funduszu za I półrocze 2003
Sprawozdanie finansowe funduszu za 2002
Sprawozdanie finansowe funduszu za I półrocze 2002
Sprawozdanie finansowe funduszu za 2001
Sprawozdanie finansowe funduszu za I półrocze 2001

Więcej plików: Rozwiń Zwiń

Ogłoszenia prawne dla mFundusz Obligacji SFIO

Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer
Wejdź
po wiedzę
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×