Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień

Subfundusz funduszu Global Partners z siedzibą w Luksemburgu

Informacje podstawowe

Minimalny zapis 5000,00
Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku (min. 1 – maks.7) 4

Profil inwestora

Produkt kierowany jest do Inwestorów, którzy oczekują:

 • nieograniczonego zysku - porównywalnego z zyskiem osiąganym przez fundusze mieszane otwarte
 • ekspozycji na rynki globalne
 • modelu zarządzania (7 dni w tygodniu/24h na dobę), którego celem jest utrzymanie minimalnego poziomu docelowego wartości aktywów netto (90%)
 • możliwości codziennego śledzenia wyników inwestycji
 • płynności inwestycji - możliwość dopłaty lub zakończenia inwestycji w dowolnym momencie po zakończeniu subskrypcji

Sprzedaż Subfunduszu prowadzi BNP Paribas Bank Polska.

Polityka inwestycyjna

Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień to Subfundusz zagranicznego funduszu otwartego o strategii typu CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance). Dąży on do wypracowania dodatniej stopy zwrotu oraz do ograniczenia ryzyka strat poprzez określenie minimalnej rocznej wartości docelowej (na poziomie 90% wartości aktywów netto) w każdą rocznicę funkcjonowania Subfunduszu.

Subfundusz jest zarządzany aktywnie przez KBC ASSET MANAGEMENT S.A. (7 dni w tygodniu przez 24 godziny) przy zastosowaniu modeli algorytmicznych.
Inwestuje aktywa w fundusze pieniężne, obligacyjne i akcyjne (fundusz funduszy) zarządzane przez podmioty z Grupy KBC.
Rzeczywisty skład portfela Subfunduszu zależy od odległości bieżącej wartości tytułu uczestnictwa od poziomu „floor” (im większa jest ww. odległość tym większe zaangażowanie w fundusze akcyjne i odwrotnie) oraz od zmienności rynkowej.

Mechanizm działania

 • Okres trwania (nieograniczony) podzielony jest na roczne okresy.
 • Początkowa alokacja w akcje i obligacje porównywalna do klasycznego funduszu zrównoważonego.
 • Jeśli wartość tytułu uczestnictwa wzrasta i oddala się od poziomu „floor” Subfundusz automatycznie zwiększa swoje zaangażowanie w aktywa bardziej dynamiczne.
 • W odwrotnej sytuacji Subfundusz wyprzedaje aktywa dynamiczne, aby uchronić Inwestora przed dalszymi spadkami.

Ostatniego dnia roboczego sierpnia każdego roku (w Luksemburgu i Belgii):

 • Następuje dostosowanie portfela funduszu do alokacji modelowej, tj. struktury funduszu zrównoważonego:
 • 90% wartości tytułu uczestnictwa z tego dnia staje się nowym poziomem "floor"
 • Po pierwszym roku działalności wartość tytułu uczestnictwa Subfunduszu na 31.08.2015 r. wyniosła 95,73 PLN. Zgodnie z mechanizmem działania Subfunduszu ustanowiono nowy poziom "floor", który obecnie wynosi: 86,16 PLN (i stanowi 90% wartości t.u. 95,73 PLN). 
 • Po drugim roku działalności wartość tytułu uczestnictwa Subfunduszu na 31.08.2016 r. wyniosła 90,06 PLN. Zgodnie z mechanizmem działania Subfunduszu ustanowiono nowy poziom "floor", który obecnie wynosi: 81,05 PLN (i stanowi 90% wartości t.u. 90,06 PLN). 

Ważne: Ustalenie poziomu "floor" nie oznacza żadnej gwarancji zysku lub ochrony wartości aktywów netto, która może być niższa od określonego powyżej poziomu.

Profil ryzyka

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów z dnia 29.08.2016 r. W przypadku dystrybucji produktów inwestycyjnych przez spółki z Grupy KBC, spółki te stosują dodatkowo własne zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest odpowiednia dla Klienta. Informacja odnośnie produktów odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna jest pod poniższym linkiem:
więcej informacji o profilach.
Zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest odpowiednia dla Klienta stosowane przez dystrybutorów spoza Grupy KBC, mogą się różnić od zasad przyjętych w Grupie KBC.

Zalety inwestowania w fundusz

 • szansa na zysk porównywalny z osiąganym przez fundusze mieszane
 • ustanowienie 90% wartości aktywów netto w rocznicę funkcjonowania Subfunduszu jako cel inwestycyjny – Subfundusz nie gwarantuje realizacji tego celu
 • możliwość zakończenia inwestycji w dowolnym momencie
 • możliwość bieżącego śledzenia wyników inwestycji – wycena tytułów uczestnictwa każdego dnia roboczego w Luksemburgu i Belgii
 • minimalna kwota inwestycji już od 5 000 zł

Informacje dodatkowe

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYCENY: wycena każdego wspólnego dnia roboczego w Luksemburgu i w Belgii

KWOTA MINIMALNEJ WPŁATY: 5 000 PLN

KWOTA MINIMALNEJ WYPŁATY: brak limitu

WARTOŚĆ NOMINALNA TYTUŁU UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU: 100 PLN – po tej wycenie nabędą tytuły Klienci, którzy przystąpią w okresie subskrypcji i względem niej będzie określony poziom ochrony w pierwszym okresie rocznym

POZIOM „FLOOR” SUBFUNDUSZU:90%

ROCZNICA SUBFUNDUSZU: ostatni dzień roboczy sierpnia (wspólny dzień roboczy w Luksemburgu i w Belgii) każdego roku poczynając od 2015r.

CZAS TRWANIA SUBFUNDUSZU: nieokreślony

PODATKI: obowiązek rozliczenia podatku dochodowego spoczywa na uczestniku Subfunduszu

Typ funduszu

inny

Głównym celem Subfunduszu jest zapewnienie uczestnikom największego możliwego zysku poprzez bezpośrednie lub pośrednie inwestycje w zbywalne papiery wartościowe. Subfundusz dąży również do ustanowienia poziomu minimalnego wartości aktywów netto (90%) w każdą rocznicę Subfunduszu, która przypada ostatniego Dnia Roboczego sierpnia w Luksemburgu i Belgii, począwszy od sierpnia 2015 roku i nie uwzględnia pobranych opłat manipulacyjnych ani innych kosztów Klienta związanych z uczestnictwem. Cel ten nie oznacza gwarancji zysku lub wartości aktywów netto, która może być niższa od określonego wyżej poziomu minimalnego. W związku z tym Subfundusz nie oferuje gwarancji zysku ani ochrony kapitału. Inwestor powinien liczyć się z możliwością utraty części kapitału. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości.

Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień to Subfundusz Funduszu GLOBAL PARTNERS. GLOBAL PARTNERS to zagraniczna spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale z siedzibą w Luksemburgu, utworzona zgodnie z prawem luksemburskim. Spółka jest osobą prawną i jednocześnie Funduszem z wydzielonymi Subfunduszami obejmującymi różnego rodzaju Subfundusze o charakterze otwartym. Spółka podlega nadzorowi właściwego organu
mającego siedzibę w Luksemburgu, tj. Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Przedstawiony materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i został przygotowany w dobrej wierze i z należytą starannością. Nie należy go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe, nie stanowi on pełnej informacji o funduszu inwestycyjnym ani nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. KBC TFI S.A.nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w materiale.
Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości tytułów uczestnictwa w momencie ich zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych.
Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Prospekcie Global Partners oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie KBC TFI S.A., oddziałach BNP Paribas Bank Polska SA oraz na stronie internetowej www.kbctfi .pl.
Wycenę tytułów uczestnictwa Subfunduszu można znaleźć na stronie www.kbctfi .pl. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.
UWAGA: Obowiązek uiszczenia podatku z tytułu uczestnictwa w funduszach zagranicznych ciąży na uczestniku Funduszu.

aktualizowano: 14.12.2016

Notowania

Wybrany fundusz posiada notowania dla okresu od 2014-09-04 do 2017-08-14. Wybór zakresu spoza okresu objętego notowaniami może nie wyświetlić żadnych danych.

Notowania z okresu:

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi dokumentami.

Udostępniane dokumenty zapisane są w formatach Acrobat PDF , (który można otwierać bezpośrednio w przeglądarce) oraz w postaci spakowanych plików zip. Do ich pobrania potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader dostępny bezpłatnie w Internecie.

Ogłoszenia prawne dla wszystkich funduszy

Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer
Wejdź
po wiedzę
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×