Jak założyć firmę w Polsce będąc obcokrajowcem? Czy potrzebne jest polskie obywatelstwo?

Czy cudzoziemiec może zostać przedsiębiorcą w Polsce? Jeżeli tak, w jaki sposób możliwe jest założenie firmy? Jakie formalności trzeba spełnić, o czym pamiętać? Co mówi na ten temat prawo?

Czy cudzoziemiec może założyć firmę w Polsce?

Odpowiedź na to pytanie jest stosunkowo prosta – tak może i właściwie nic nie stoi temu na przeszkodzie. Nie tutaj konieczności posiadania obywatelstwa, by móc założyć firmę i ją legalnie prowadzić. Oczywiście taki dokument znacznie ułatwia sprawę, ponieważ jeżeli chodzi o kwestie prawne, przedsiębiorca będący Polakiem ma większe możliwości, niż obcokrajowiec. Jeżeli chcesz związać się na dłużej z krajem nad Wisłą, o tym, jak uzyskać polskie obywatelstwo przeczytasz na www.spotkajbiznes.pl. Posiadanie takiego dokumentu sprawi, że zyska się pełnie praw obywatelskich i ułatwi podróżowanie poza granie państwa.

Jakie warunki musi spełnić obcokrajowiec, żeby założyć firmę?

Jak zostało już wspomniane, brak obywatelstwa polskiego nie stoi na przeszkodzie, choć może też bardzo pomóc. Każdy obcokrajowiec, chcący założyć firmę, musi spełnić jednak określone warunki, by móc legalnie prowadzić swój biznes. Przede wszystkim w Polsce może to zrobić ten cudzoziemiec, który jest obywatelem Unii Europejskiej, członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub być obywatelem dowolnego innego kraju, ale musi spełnić też inne dodatkowe wymagania.

Potrzebne będzie tutaj posiadanie odpowiednich dokumentów w tym zezwolenia na pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego, pobyt czasowy, mieć status uchodźcy czy zgodę na pobyt ze względów humanitarnych. Posiadając Kartę Polaka lub będąc członkami rodzin dołączających, także ma się prawo do założenia firmy. Pełną listę warunków, jakie należy spełnić i jakim dokumentem się legitymować, można z łatwością znaleźć w sieci.

Jak założyć firmę w Polsce?

Przepisy prawa dotyczące zakładania działalności gospodarczej są właściwie takie same niezależnie od tego, czy przedsiębiorca jest Polakiem, czy nie. Oczywiście cudzoziemcy muszą przedstawić szereg dodatkowych dokumentów między któryś z tych wymienionych wyżej. Rejestracji dokonuje się w CEIDG lub KRS i warunkiem koniecznym jest posiadanie zezwolenia na pobyt. Zasady postępowania są tutaj identyczne, jak dla obywatela Polski, nie ma tu więc mowy o specjalnych przepisach wyłącznie dla tej grupy przedsiębiorców.

Jaką formę działalności może założyć cudzoziemiec?

Jeżeli cudzoziemiec spełnia określone warunki – posiada zezwolenie na pobyt stały lub czasowy czy też jakikolwiek inny dokument potwierdzający legalność przebywania na terenie Polski, w takich przypadkach może on założyć dowolną formę działalności gospodarczej. Jeżeli z kolei nie kwalifikujesz się do żadnej z wymienionych wcześniej grup, na przykład znajdujesz się na terenie kraju na podstawie wizy lub też prowadzenie firmy nie wymaga twojej bezpośredniej obecności, tutaj sprawa wygląda nieco inaczej.

Pojawiają się w tym przypadku pewne ograniczenia względem wyboru form prowadzenia działalności. Chodzi przede wszystkim o to, że może ona funkcjonować jedynie na zasadzie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółko z o.o. lub spółki akcyjnej. Z tego też względu nie ma też wymogu posiadania prawa do pobytu w kraju. Oczywiście chcąc pracować na terenie firmy, konieczne będzie uzyskanie zezwolenia na pracę na określonym stanowisku oraz przedstawić dokument uprawniający do pobytu na trenie kraju.

Leave a comment