KBC TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
stopa zwrotu
Okres
Stopa zwrotu (%)
1M
10.07.2014
-0.35
3M
10.06.2014
+0.36
6M
10.03.2014
+7.59
12M
10.09.2013
+10.89
24M
10.09.2012
+15.00
36M
10.09.2011
-
60M
10.09.2009
-
Fundusz strukturyzowany
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Pełna ochrona kapitału
Wskaźnik ryzyka - 3
Waluta
Nieograniczony zysk

Profil inwestora

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 85/87, działając na mocy art. 248 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, oraz art. 40 ust. 4 a także art. 38 ust. 4 pkt 2 statutu KBC Ameryka Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (w likwidacji) (dalej zwanego Funduszem), jako likwidator Funduszu, niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu. Przesłanką rozwiązania Funduszu jest zgodnie z art. 246 ust. 1 pkt 1) Ustawy oraz art. 38 ust. 1 pkt 1) Statutu Funduszu, upływ czasu, na który Fundusz został utworzony. Art. 1 ust. 5 Statutu Funduszu wskazuje, że Fundusz został utworzony na czas określony od dnia jego zarejestrowania w rejestrze funduszy inwestycyjnych do dnia jego likwidacji, która rozpocznie się 30 września 2014 r.

Zgodnie z powyższym rozpoczęcie likwidacji nastąpi w dniu 30 września 2014 r., a jej zakończenie nastąpi, zgodnie z art. 40 ust. 12 statutu Funduszu, w dniu 31 października 2014 r.

Likwidatorem Funduszu jest KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 85/87. Likwidator wzywa wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu, do zgłaszania likwidatorowi roszczeń w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia o rozpoczęciu likwidacji Funduszu. Jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń we wskazanym w poprzednim zdaniu terminie, wypłaty Uczestnikom Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

W związku ze szczególną konstrukcją Funduszu polegającą na bezwarunkowym wykupie Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu w Dniu Zapadalności Funduszu tj. 10 września 2014 r., bez obowiązku zgłaszania jakichkolwiek żądań przez Uczestników Funduszu, informujemy iż Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu zostały wykupione w dniu 19 września 2014 r. W tym samym dniu świadczenia z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu zostały wypłacone Uczestnikom Funduszu za pośrednictwem KDPW, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, regulaminów i procedur działania KDPW.

 

Niniejsze ogłoszenie jest pierwszym i jedynym z ogłoszeń przewidzianych na mocy § 17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963 z późn. zm.) w związku z art. 40 ust. 4 Statutu Funduszu.

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.   
00- 805 Warszawa, ul. Chmielna  85/87
Tel. (22) 581 23 32, fax (22) 581 23 33

Profil ryzyka

Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku dla funduszu docelowego (min. 1 – maks.7): 3

Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów, aktualnemu na dzień 27.07.2012 r.

Informacje dodatkowe

Reklamacje należy kierować na adres KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa lub za pośrednictwem poczty e-mail: .
Procedura rozpatrywania reklamacji w KBC TFI S.A.

Informujemy również, że w Towarzystwie obowiązuje Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów w KBC Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Pobierz procedurę:

Niniejsze opracowanie stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów popartej informacjami z kompetentnych źródeł, jednak nie możemy zagwarantować ich pełnej wiarygodności i kompletności. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają nasze opinie w dniu sporządzenia niniejszego opracowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie powyższego opracowania i zawartych w nim treści.
Przedstawiony materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Przedstawione materiały mają wyłącznie charakter promocyjny. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości certyfikatu inwestycyjnego w momencie jego nabycia i wykupu przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat. Sposób obliczania stopy zwrotu, informacje dotyczące strategii inwestycyjnej, w tym dokładny opis czynników ryzyka oraz informacja o ochronie kapitału, znajdują się w prospekcie emisyjnym, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Inwestor powinien liczyć się z możliwością utraty co najmniej części wpłaconego kapitału. Prospekt oraz informacje dotyczące opłat za nabycie i wykup certyfikatów, dostępne są w Punktach Obsługi Klientów prowadzących subskrypcję certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, w siedzibie Oferującego - KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce,w siedzibie KBC TFI S.A., na stronach internetowych: www.kbctfi.pl, Szczegółowe informacje można uzyskać także w wybranych placówkach Banku Zachodniego WBK lub pod numerem infolinii: 0 801 100 834. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. W przypadku funduszy z ochroną kapitału, ochrona dotyczy dnia zapadalności, zaś opłata za wydanie certyfikatów jest bezzwrotna. W przypadku publicznej oferty niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych funduszu sposób obliczania stopy zwrotu, informacje dotyczące strategii inwestycyjnej, w tym dokładny opis czynników ryzyka, informacje o zakresie ochrony kapitału, znajdują się w Warunkach Emisji funduszu, które są jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Warunki emisji oraz informacje dotyczące opłat za nabycie i wykup certyfikatów, dostępne są w Punktach Obsługi Klientów prowadzących subskrypcję certyfikatów inwestycyjnych funduszu, w siedzibie KBC TFI S.A., na stronie internetowej www.kbctfi.pl.
Rozwiń więcej
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie