KBC TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Notowania z okresu

Od początku działania funduszu
Wybierz okres notowań
Kliknij i przeciągnij wykres, aby zawęzić jego zakres
stopa zwrotu
Okres
Stopa zwrotu (%)
1M
29.09.2017
-5.07
3M
31.07.2017
-0.85
6M
28.04.2017
+0.03
12M
30.11.2016
+9.53
24M
30.11.2015
+12.17
36M
28.11.2014
+18.28
60M
30.11.2012
-
Akcje
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Brak ochrony kapitału
Waluta
Nieograniczony zysk

Polityka inwestycyjna

 • Fundusz posiada jednoczesną ekspozycję na kilka sektorów/branż, które mają w danym okresie najlepsze perspektywy (modelowo dwa lub trzy sektory);
 • Decyzje dotyczące wyboru spółek i sektorów będą analizowane i aktualizowane na bieżąco;
 • Inwestycja daje ekspozycję zarówno na rynek polski jak i zagraniczny;
 • Fundusz inwestuje również w instrumenty pochodne, w celu usprawnienia zarządzania portfelem oraz zabezpieczenia ryzyka walutowego;
 • Decyzje dotyczące alokacji w wybrane sektory są podejmowane przez Komitet Inwestycyjny KBC TFI, z wykorzystaniem analiz makroekonomicznych departamentu analiz KBC AM z Brukseli.

Aktualny komentarz Zarządzającego

Fundusz inwestuje w:

Akcje spółek z wybranych sektorów (lub tytuły uczestnictwa funduszy sektorowych z Grupy KBC)
70% - 100%
Obligacje, instrumenty rynku pieniężnego lub depozyty
0% - 30%
Tomasz Kowalski
Zarządzający funduszem:
Tomasz Kowalski

Decyzje inwestycyjne podejmowane są przez Komitet Inwestycyjny.

Zalety inwestowania w fundusz

 • Cykliczność gospodarki  bazą do racjonalnego zarządzania portfelem funduszu;
 • Zespołowy system podejmowania strategicznych decyzji inwestycyjnych z wykorzystaniem doświadczenia głównego zarządzającego;
 • Dynamiczne podejście do zmieniającej się sytuacji rynkowej – bieżące dostosowanie struktury aktywów portfela;
 • Najlepsze spółki z najlepszych sektorów! Koncentracja na najlepiej zapowiadających się sektorach – modelowo dwie lub trzy branże, z możliwością ekspozycji na większą liczbę sektorów.

Informacje dodatkowe

 • Minimalny zapis: 10 certyfikatów danej serii
 • Czas trwania Funduszu: nieograniczony
 • Dzień Wyceny: każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca, z tym że możliwość pierwszego wykupu certyfikatów ostatniego roboczego dnia stycznia 2015 r., kolejne wykupy w odstępach kwartalnych z koniecznością zgłoszenia żądania wykupu w miesiącu poprzedzającym
 • Dzień Wykupu: każdy ostatni roboczy dzień stycznia, kwietnia, lipca i października, z tym że pierwszym Dniem Wykupu jest ostatni dzień roboczy stycznia 2015 r. Zgłoszenie żądania wykupu nie później niż na 10 dni roboczych przed Dniem Wykupu.
 • Opłata za zarządzanie: 3,5% rocznie
 • Opłata za umorzenie certyfikatów: brak

Zastrzeżenia prawne: w dniu 13 stycznia 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, Pl. Powstańców Warszawy 1, zatwierdziła prospekt emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii B, C, D i E KBC Alokacji Sektorowych FIZ („Fundusz”), na podstawie którego Fundusz oferuje certyfikaty inwestycyjne serii B, C, D i E („Certyfikaty”) na terytorium Rzeczpospolitej Polski oraz ubiegać się będzie o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Prospekt”). Elektroniczna wersja Prospektu opublikowana została na podstawie art. 45 w związku z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). Prospekt stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Funduszu i oferowanych Certyfikatach. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w Certyfikaty zawartymi w części „Czynniki Ryzyka”, a wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po rozważeniu treści całego Prospektu.
Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Oferta publiczna Certyfikatów Funduszu jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami Prospekt nie może być traktowany jako oferta nabycia lub subskrypcji bądź zaproszenie do nabycia lub subskrybowania jakichkolwiek Certyfikatów Funduszu. Ani Prospekt, ani papiery wartościowe nim objęte nie zostały zarejestrowane i nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczypospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933). Papiery wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować. 

Reklamacje należy kierować na adres KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa lub za pośrednictwem poczty e-mail: 

Informujemy również, że w Towarzystwie obowiązuje Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów w KBC Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów

Przedstawiony materiał ma charakter informacyjny, nie należy go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Przedstawiony materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. KBC TFI S.
A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w materiale. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w certyfikaty inwestycyjne jest uzależniona od wartości certyfikatu inwestycyjnego w momencie jego nabycia i wykupu przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat. Sposób obliczania stopy zwrotu, informacje dotyczące strategii inwestycyjnej, w tym dokładny opis czynników ryzyka znajdują się w prospekcie emisyjnym Funduszu, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Prospekt emisyjny oraz informacje dotyczące opłat za nabycie i wykup certyfikatów, dostępne są w siedzibie KBC TFI S.A., na stronach internetowych www.kbctfi.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać także u dystrybutora. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Rozwiń więcej
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie