KBC TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Obowiązki wynikające z FATCA i CRS

28 Styczeń 2016

Obowiązki wynikające z FATCA

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (KBC TFI S.A.) informuje, że z dniem 1 grudnia 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 roku o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. z 2015 r., poz. 1712), zwana dalej „Ustawą”.

Ustawa oraz umowa zawarta między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA z dnia 7 października 2014 r. („Umowa”) nakładają na KBC TFI S.A. obowiązek identyfikowania amerykańskich rachunków raportowanych (którymi są m.in. rejestry uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, których posiadaczami są osoby amerykańskie). W związku z powyższym, KBC TFI S.A. bądź podmioty (dystrybutorzy), za których pośrednictwem zbywane są jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, są zobowiązane do identyfikacji swoich Klientów pod kątem posiadania statusu podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki dla celów FATCA, weryfikacji czy Uczestnik funduszy inwestycyjnych tworzonych lub zarządzanych przez KBC TFI S.A. jest kontrolowany przez podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki (beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) oraz do informowania ministra właściwego ds. finansów publicznych lub upoważnionego organu o amerykańskich rachunkach raportowanych, w celu przekazania przez te organy stosownych danych do administracji podatkowej Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Zaznaczyć należy, iż Ustawa wprowadziła okres przejściowy tj. od 1 lipca 2014 r. do 1 grudnia 2015 r. i dla rejestrów otwartych w tym okresie zobowiązuje KBC TFI S.A. do pozyskania od Uczestników oświadczeń o statusie FATCA (jednocześnie na Uczestnika Ustawa nakłada obowiązek przekazania takiego oświadczenia), a w przypadku niemożności pozyskania takiego oświadczenia do dnia 1 grudnia 2016 r. KBC TFI S.A. będzie zobowiązane do zablokowania rejestru takiego Uczestnika w terminie 3 dni roboczych. Za niedokonanie blokady Ustawa przewiduje karę pieniężną.

Już niedługo część uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez KBC TFI otrzyma list zawierający oświadczenie o statusie FATCA. Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać do Towarzystwa w załączonej kopercie zwrotnej.

Dane Klientów funduszy luksemburskich (Global Partners oraz KBC Bonds), zidentyfikowanych jako rachunki raportowane, przekazywane są przez te fundusze do Luksemburskiego Urzędu Skarbowego (Administration des contributions directes – ACD) celem dalszego przekazania ich do organów administracji podatkowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, właściwych dla rezydencji podatkowej poszczególnych Klientów, na podstawie luksemburskiej ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. implementującej ustawę FATCA. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią pod numerem: (22) 582 88 58. Wszelkie uwagi lub zastrzeżenia co do raportowanych danych rozpatrywane będą zgodnie z Procedurą przyjmowania reklamacji w KBC TFI SA.

Obowiązki wynikające z CRS

18 Lipiec 2017

Common Reporting Standard, to jednolity standard w zakresie wzajemnej wymiany przez poszczególne państwa informacji o rachunkach klientów instytucji finansowych będących rezydentami podatkowymi innego państwa członkowskiego. Standard ten opracowany został przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i przyjęty w formie dyrektywy Unii Europejskiej. W Polsce jej implementację stanowi ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (dalej „Ustawa CRS”).

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej „KBC TFI S.A.” lub „Towarzystwo”), zgodnie z obowiązkami wynikającymi z Ustawy CRS, zobowiązane jest pozyskać od swoich Klientów dane pozwalające na określenie ich rezydencji podatkowej (dalej „dane CRS”) i – w przypadku innej niż rezydencja podatkowa polska – przekazywać je corocznie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej celem dalszego ich przekazywania do zagranicznych organów podatkowych, właściwych dla rezydencji podatkowej poszczególnych Klientów.

Dane CRS przetwarzane są przez podmioty, za pośrednictwem których Towarzystwo prowadzi dystrybucję funduszy inwestycyjnych, w tym funduszy luksemburskich (Global Partners oraz KBC Bonds) oraz przez Net Fund Administration Sp. z o.o. w związku z pełnieniem roli agenta transferowego dla funduszy polskich i agenta administracyjnego dla funduszy luksemburskich. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych i do ich poprawiania, w tym celu należy udać się do siedziby KBC TFI lub placówki jednego z dystrybutorów i złożyć odpowiednią dyspozycję.

Dane Klientów funduszy luksemburskich (Global Partners oraz KBC Bonds), zidentyfikowanych jako rachunki raportowane, przekazywane są przez te fundusze do Luksemburskiego Urzędu Skarbowego (Administration des contributions directes – ACD) celem dalszego przekazania ich do zagranicznych organów podatkowych (w tym do organów administracji podatkowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), właściwych dla rezydencji podatkowej poszczególnych Klientów, na podstawie luksemburskiej ustawy z dnia 18 grudnia 2015 r. implementującej standard Common Reporting oraz na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. implementującej ustawę FATCA.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią pod numerem: (22) 582 88 58. Wszelkie uwagi lub zastrzeżenia co do raportowanych danych rozpatrywane będą zgodnie z Procedurą przyjmowania reklamacji w KBC TFI SA.

« Powrót do listy ogłoszeń

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie