KBC TFI - Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Zarządzanie Aktywami - Asset Management

Inwestorom, dysponującym znacznymi nadwyżkami finansowymi, którzy są zainteresowani indywidualnymi rozwiązaniami inwestycyjnymi proponujemy ofertę zarządzania aktywami.Doświadczeni doradcy inwestycyjni, wspierani przez zespół analityków, efektywnie zarządzają powierzonymi nam środkami finansowymi. Przygotowaliśmy propozycję modelowych portfeli w ramach Pakietu VIP.

Zarządzanie w ramach Pakietu VIP odbywa się za pośrednictwem funduszu parasolowego KBC Portfel VIP SFIO. To oferta skierowana do osób dysponujących środkami od 100 tys złotych.

W ramach Pakietu VIP proponujemy osiem modelowych strategii inwestycyjnych o różnym poziomie ryzyka inwestycyjnego i zróżnicowanym poziomie zysków.

Szczegóły dotyczące 8 strategii w ramach Pakietu VIP.

Katalog Zasad Polityki Inwestycyjnej dla strategii w ramach Pakietu VIP:

Informacja o benchmarkach i profilach ryzyka dla strategii Pakietu VIP 

Informacja o aktualnych benchmarkach i profilach ryzyka dla strategii Pakietu VIP

Zgodnie z wybraną strategią inwestycyjną, środki lokowane są w odpowiednich proporcjach, w subfundusze funduszu KBC Portfel VIP SFIO:

Wyniki poszczególnych strategii:

Kalkulator inwestycji

***

Opłaty w ramach Pakietu VIP (dot. rejestrów otwartych w POK KBC TFI S.A.)

 1. Opłata Stała netto za zarządzanie przez KBC TFI S.A.: 100 zł rocznie, pobierana kwartalnie od każdego Portfela zgodnie z Umową.
 2. Opłata netto za sporządzenie i przekazanie Klientowi dodatkowych informacji o wartości Portfela, wyciągów, raportów innych niż wskazane w regulaminie: 25 zł bądź opłata negocjowana.
 3. Opłata wstępna: zgodnie z Tabelą Opłat dystrybutora.
 4. Zmiana strategii: brak kosztów transakcyjnych.
 5. Wynagrodzenie za zarządzanie Funduszem VIP pobierane jest proporcjonalnie do udziału poszczególnych subfunduszy w danej strategii:
 • dla Subfunduszu KBC Portfel Pieniężny 0,90% rocznie,
 • dla Subfunduszu KBC Portfel Obligacyjny 1,35% rocznie,
 • dla Subfunduszu KBC Portfel Akcyjny 4,00% rocznie,
 • dla Subfunduszu KBC Portfel Akcji Średnich Spółek 4,00% rocznie

Koszty te są naliczane w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni w przypadku roku przestępnego, od Wartości Aktywów Netto danego subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny.

Regulamin świadczenia usługi zarządzania Portfelami instrumentów finansowych przez KBC TFI S.A.

Pobierz plik Regulaminu:

Gdzie można podpisać umowę o zarządzanie aktywami?

 • Deutsche Bank Polska
 • VESTOR Dom Maklerski 
 • Biuro Sprzedaży KBC TFI S.A., kontakt pod numerem telefonu: (+ 48 22) 581 01 63 lub e-mail:
 • Telecentrum VIP (+48 22) 582 88 59 - za pomocą Telecentrum VIP możliwe jest składanie dyspozycji, zleceń oraz wniosku o zawarcie umowy w dni robocze w godzinach 9:00 - 17:00. Informacje dla Klientów korzystających z Telecentrum VIP:

Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów w KBC Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Informujemy, że w Towarzystwie obowiązuje Procedura ujawniania i zapobiegania występowaniu konfliktów interesów w KBC Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Pobierz procedurę    

Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj
×Zamknij powiadomienie