Zezwolenie na pracę typu A, B, C… dla obcokrajowca w Polsce

Od wielu lat Polacy pracują i żyją poza granicami kraju. Jednak równie często do Polski przyjeżdżają cudzoziemcy, którzy chcą wykonywać pracę w kraju na stałe lub czasowo. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i planujesz zatrudnić osobę zza granicy, musisz wnioskować o specjalne pozwolenia.

Czy cudzoziemcy mogą pracować w Polsce?

Praca poza granicami własnego państwa jest w przypadku obywateli różnych krajów określana przez międzynarodowe prawo oraz regulacje występujące na danym terytorium. W Polsce zasadniczo nie ma problemów z kwestią podejmowania pracy przez cudzoziemców pochodzących z  Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak możliwe jest także zatrudnianie osób spoza tych obszarów – często pracują u nas na przykład obywatele Ukrainy. W przypadku, gdy zatrudniasz osobę spoza UE albo EOG, będziesz potrzebował specjalnego pozwolenia na pracę. Wojewódzkie zezwolenie na pracę typu A (link: LexAdvena.com) to dokument, o który musi postarać się pracodawca. Są to niezbędne dokumenty potrzebne do tego, aby cudzoziemiec mógł podjąć pracę na terenie Polski.

Dla kogo zezwolenie na pracę typu A i B?

Zezwolenie na pracę typu A i B dotyczy cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w jego skład wchodzą Norwegia, Islandia i Liechtenstein), jeśli nie są oni ustawowo zwolnieni z obowiązku posiadania takiego zezwolenia. Obydwa zezwolenia  dotyczą pracy wykonywanej w firmie, która ma swoją siedzibę w Polsce. Zezwolenie typu A jest jednym z najczęściej przyznawanych i dotyczy „zwyczajnych” pracowników, pełniących swoje obowiązki w danej firmie lub zakładzie. Natomiast zezwolenie typu B dotyczy cudzoziemca, który pełni obowiązki na stanowisku członka zarządu i jest wpisany do rejestru przedsiębiorców lub pełni funkcje w zarządzie spółki kapitałowej w organizacji. Zezwolenie typu B musi mieć także osoba, która prowadzi sprawy spółki komandytowej lub komandytowo – akcyjnej jako komplementariusz lub prokurent.

Zezwolenie typu A wydawane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata, natomiast zezwolenie dla cudzoziemca typu B może zostać wydane na okres 3 lub 5 lat. Każde z tych zezwoleń może zostać przedłużone.

Kogo dotyczy zezwolenie na pracę typu C?

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typu C również dotyczy osób spoza UE i EOG. W tym przypadku natomiast przedsiębiorstwo firmy, w której ma być zatrudniony cudzoziemiec musi mieć siedzibę poza państwem członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii. Dodatkowo osoba ta musi być delegowana do Polski na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym. W dużej mierze chodzi tutaj o pracowników delegowanych do oddziału lub zakładu pracy związanego z przedsiębiorstwem, w którym pracuje na co dzień. Jest kilka wyjątków, kiedy zezwolenie tego typu nie jest potrzebne, między innymi w przypadku prac związanych z montażem i konserwacją, montażu czy demontażu stoisk handlowych, czy szkoleń pracowników polskiego pracodawcy w zakresie obsługi lub użytkowania urządzeń, konstrukcji lub maszyn,  jeśli przedsiębiorca jest ich odbiorcą.

Leave a comment